høst 2020
INF-6002 Grunnleggende innføring i helseteknologi - 0 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

6. oktober 2020.

 

Emnet starter 13. oktober


Emnetype

Emnet er ikke studiepoenggivende. INF-6002 er et nettbasert emne som går over 3-4 uker og er beregnet til omtrent 100 arbeidstimer for deltakere. Ved å ta emnet INF-6002 Grunnleggende innføring i helseteknologi vil du kunne få utstedt et kursbevis dersom du gjennomfører kurset. Emnet kan ikke inngå i noen programutdanning.

Maksimalt antall deltakere: 50 studenter. Emnet starter kun opp om det er minimum 5 studenter som registrerer seg. Deltakere som har meldt seg på, men som likevel ikke kan delta, bes om å melde seg av emnet.


Opptakskrav

Emnet er tilpasset kandidater som minst har fullført videregående skole med noe realfagsfordypning og som har interesse for helse og teknologi. Videre forventes/anbefales det at deltakere har noe av kunnskapen tilsvarende innholdet fra emnet INF-6000 Grunnleggende innføring i programmering.

Innhold

Emnet gir kursdeltakerne en grunnleggende forståelse for området helseteknologi - anvendelse av IKT innen (a) primær- og spesialisthelsetjenesten, og (b) oppfølging av egen helse (egenbehandling).

Dette omfatter innsikt i (i) hvordan helseteknologi kan bidra til bedre diagnostisering, behandling og rehabilitering, (ii) hvordan helsepersonell kan benytte avanserte pasientjournaler, kliniske beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens (AI) systemer og data fra avanserte medisinske sensorer og medisinsk-teknisk utstyr som hjelp til å stille en korrekt diagnose, (iii) hvordan medisinsk-teknisk utstyr, mobil helse, avanserte medisinske sensorer og aktivitets-basert utstyr kan bidra til kontinuerlig tilsyn med og bedre behandling og rehabilitering av pasienter og personer med helseutfordringer.


Hva lærer du

Kunnskap: 

 • Kandidaten har fundamental kunnskap om helseteknologi og mobil helse (m-helse)
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av IKT innen oppfølging av egen helse
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om anvendelse av IKT innen helse for primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Kandidaten har basiskunnskap om hvordan avanserte pasientjournaler, kliniske beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens (AI) systemer for diagnostisering, og data fra avanserte medisinske sensorer og medisinsk-teknisk utstyr kan bidra i diagnostisering
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om hvordan medisinsk-teknisk utstyr, avanserte medisinske sensorer og aktivitets-basert utstyr kan bidra til kontinuerlig tilsyn med, bedre behandling for, og rehabilitering av pasienter

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan argumentere for betydningen av helseteknologi og m-helse i oppfølging av egen helse
 • Kandidaten kan argumentere for betydningen av helseteknologi innen primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Kandidaten kan gjøre rede for ulike typer helseteknologi

Generell kompetanse: 

 • Kandidaten kan delta i diskusjon av ulike typer helseteknologi
 • Kandidaten kan identifisere forskjellig helseteknologiske systemer
 • Kandidaten kan finne fram til og tilegne seg faglitteratur på området helseteknologi


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (enkelte forelesninger og videoinnslag vil foregå på engelsk)

Undervisning

Emnet har en praktisk tilnærming til innholdet og læringsmålene. Emnet vil gis som en kombinasjon av digitale forelesninger hvor deltakere kan interagere med foreleser (kombinasjon av video, presentasjoner, demonstrasjon av utstyr, og en chat-funksjon mellom kursstab og deltakere) og øvingsoppgaver. Det betyr at i tillegg til en presentasjon av stoffet så vil det være fokus på øvingsoppgaver som deltakere må gjennomføre og få tilbakemelding på. Dette vil være konkrete reelle problemstillinger som deltakere skal løse med den kunnskapen de har ervervet seg i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav: Arbeidskravet vil være inntil 3 øvingsoppgaver som skal løses individuelt, eller i grupper dersom dette er angitt, og leveres i læringsportalen.

Vurdering: For å få kursbevis må studentene få godkjent det obligatoriske arbeidskravet i emnet. Disse vurderes til godkjent/ikke godkjent.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: INF-6002
 • Undersider