høst 2020
TEK-6004 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester - 0 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkelt emne.

Innhold

Lean oversikt

 • Hva er Lean?
 • Leanprinsipper
 • Verdi og sløsing
 • Lean i forhold til Six Sigma
 • Viktige størrelser innen Lean

Teams

 • Teamdannelse
 • Ide-myldring
 • Beslutninger i gruppe
 • 7M-verktøy

Kartlegging av verdier og verdistrømmer

 • Identifisere kundens behov og krav
 • Spesifisere verdier og verdiøkning
 • De åtte typer sløsing · Gemba og «Waste Walks»
 • Verdistrømkartlegging for tjenester og produksjon

Flyt, trekk og perfeksjon

 • Spaghettikartlegging
 • Rask omstilling (SMED)
 • Celledesign
 • Trekksystemer og Just-In-Time-konsepter
 • Planlegge trekkesystemer
 • Kanbans og visuelle signaler
 • Opprette en visuell arbeidsplass
 • Poka Yoke
 • 5S/6S innen tjenester og produksjon
 • Standard arbeid

Kaizenhendelser

 • Kaizenhendelser oversikt
 • Kaizenfilosofi
 • Forberede team for Kaizenhendelser
 • Kaizenhendelser dag for dag
 • Individuelle, steds og prosesskaizen
 • Forhold for produksjon, tjenester og IT


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Om leanprinsipper, verdi, sløsing og andre størrelser.
 • Om kontinuerlig forbedring, implementering av lean, dokumentstyring og roller og ansvar. 
 • Om hvordan team bygges opp, fungerer i en prosess og hvilke teamverktøy som finnes.
 • Om kundens krav og behov, verdier, verdiøkning og former for sløsing.
 • Om flyt, trekk og perfeksjon og underliggende teori.
 • Om FMEA, Poka Yoke, 5S/6S, Total productive maintenance og standard arbeidsmetode. 
 • Om å strukturere lean og hindringer for suksess.

Ferdigheter:

 • Skal kunne kartlegge prosesser, velge ut lean-prosjekter, utføre dokumentstyring. 
 • Skal kunne sette sammen roller og ansvar i et lean-team, styre teamaktiviteter som idémyldring og systematisk analyse. 
 • Skal kunne kombinere kreative og analytiske team-prosesser. 
 • Skal kunne kartlegge verdistrømmer for tjenester og produksjon.
 • Skal kunne identifisere sløsing.
 • Skal kunne kartlegge arbeidsområder, bruke visuelle signaler og opprette en visuell arbeidsplass.
 • Skal kunne perfeksjonere arbeidsprosesser i forhold til flyt og trekk. 
 • Skal kunne forberede team for Kaizenhendelser og gjennomføre disse.
 • Skal kunne planlegge leanimplementering og gjennomføre utrulling av lean.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men engelsk kan forekomme. Både engelsk og norsk pensummateriale.

Undervisning

Kurset gjennomføres i to konsentrerte uker. Hver dag i disse ukene er delt i to med første del som innspilte demoer, innspilte foredrag eller felles nettmøte, med resten av dagen som prosjektbasert arbeid individuelt eller i grupper. Det legges til rette for at opplegget skal kunne gjennomføres digitalt i tråd med gjeldende retningslinjer for begrensing av koronasmitte. Studentene vil ved avslutning av siste uke presentere sitt prosjektarbeid overfor de andre studentene enten fysisk i sal eller på nett.

Innspilte foredrag og demoer på video gjøres tilgjengelig på LMS. Forelesninger strømmes på nett, med mulighet for studentinteraksjon. Forelesningsmateriale gjøres tilgjengelig på LMS.

Studentene får tilgang til programmet Simul8 for prosjektoppgaven.


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2020

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav: Hver student vil bli bedt om å svare på en undersøkelse/selvrefleksjon over egen individuell innsats, forventninger og resultater.

Vurdering: En rapport per gruppe forventes innlevert ved slutt av uke nummer to. Denne rapporten vil bli vurdert og danne grunnlag for vurdering med godkjent/ikke godkjent.

 

Ved godkjent arbeidskrav vil studenten bli tildelt kursbevis.

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-6004
 • Undersider