Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2021

BED-3095 Skatte- og avgiftsrett - 10 stp

Sist endret: 22.04.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte-og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregning av skatt og avgift

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om:

 • Skatterettens rettskilder og juridiske metode
 • Næring og eierbeskatning, herunder særlig aksjeselskap og aksjonærer.
 • Reglene om tidfesting av virksomhetsinntekt, gevinst og tap.
 • Skattemessige problemstillinger ved egenkapitaltransaksjoner og omorganiseringer.
 • Hovedprinsippene i Norsk internasjonal skatterett, herunder rettsreglene for å hindre dobbeltbeskatning og skatteunndragelse.
 • Omgåelse, pro forma, gjennomskjæring og interessefellesskap. OECD,s retningslinjer for internprising
 • Hovedreglene i norsk avgiftsrett og spesielt reglene i merverdiavgiftsloven knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av inngående avgift. Herunder de spesielle problemstillinger i forbindelse med fast eiendom.

 

Studentes ferdigheter:

 • kan analysere og forholde seg til skatte og avgiftsretten, samt anvende denne til å strukturere og beregne skatte og avgiftsmessige konsekvenser av ulike transaksjoner og hendelser.
 • kan analysere og anvende skattereglene sammen med de underliggende selskaps og regnskapsrettslige regler for på en selvstendig måte analysere og drøfte omorganiseringer.
 • kan bruke juridisk metode på relevante rettskilder for på en selvstendig måte analysere og drøfte skatterettslige problemstillinger, herunder bilaterale eller internasjonale rettskilder
 • kan anvende dobbeltbeskatningsavtaler og de interne skatteregler som regulerer internasjonale transaksjoner
 • kan analysere sentrale og viktige tema for merverdiavgift, samt konsekvenser ved bruksendring eller avhendelse av fast eiendom.

 

Studentens kompetanse:

 • kan identifisere og analysere skatte og avgiftsmessige problemstillinger av teoretisk eller praktisk art i tråd med grunnleggende skatte og avgiftsmessige prinsipper
 • kan analysere avgiftsmessige og skatterettslige virkninger av transaksjoner og fornye kunnskapen i takt med endring i skatteretten.
 • kan anvende rettsreglene i en økonomisk sammenheng

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.

Eksamen

Arbeidskrav:

2 obligatoriske individuelle arbeidskrav

 

Eksamen

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen, karakterskala A-F hvor F er stryk. Eksamen avholdes ved campus Harstad.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Timeplan