Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2021

BVE-1312 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer - 15 stp

Sist endret: 02.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i begreper, tenkemåter og kunnskaper om vårt velferdssamfunn.

Det gis en innføring i den norske statsforfatningen og den parlamentariske styringskjede samt ulike rettsområder som menneskerettigheter, diskriminering og sentralt lovgrunnlag i velferdslovgivningen. Videre vil emne gi en generell forståelse av betydningen av strukturelle og kulturelle forhold, herunder sosial ulikhet og makt, og knytte dette til prosesser på mikro-, meso- og makronivå. Helse- og sosialpolitiske målsettinger, idealer og utfordringer, organisering av helse- og sosialtjenestene, og levekår og teorier om sosiale problemer står også sentralt.

Emnet vil ha et særlig fokus på tematikk omkring urfolk, minoriteter samt samers rettigheter og særskilte status som urfolk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk, herunder kjenne til samiske barns rett som urfolk til å vokse opp med samisk språk og kultur
 • kjenner til urfolks særskilte rettigheter
 • kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner herunder FNs barnekonvensjon
 • kjenner til lovgivningsprosessen, juridisk metode og rettskildelære
 • kjenner til generell forvaltningsrett, ulike velferdslovers formål, ansvarsområder og tjenester samt diskriminerings- og likestillingslovgivning
 • kjenner til det politiske system i Norge, hvordan beslutninger fattes og hvordan politiske prioriteringer får konsekvenser for ulike brukergrupper
 • kjenner til velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialfaglig praksis og handlingsrom
 • kjenner til helse- og sosialpolitiske målsettinger, idealer og utfordringer, herunder levekår
 • kjenner til strukturelle og kulturelle forhold, som sosial ulikhet og makt, og hvordan dette fremtre på mikro-, meso- og makronivå
 • kjenner til historisk utvikling, ideologiske spenninger, organisering og finansiering av helse- og sosialtjenestene

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere rundt og diskutere forskjellige perspektiver i forhold til velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer
 • reflektere over og diskutere hva som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til maktstrukturer og hvordan maktutøvelse gjør seg gjeldende i samfunnet
 • kan redegjøre for begreper, teorier, perspektiver, lovgrunnlag og annen kunnskap fra emnet
 • kan diskutere sentrale problemstillinger i emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk arbeidskravseminar
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon
 • skriveverksted

Eksamen

 Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Individuelt skriftlig arbeidskrav
 • Obligatorisk tilstedeværelse på arbeidskravseminar

Eksamen består av:

 • individuell skriftlig skoleeksamen på fire timer

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BVE-1512 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer 15 stp
BVE-1012 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer 15 stp