vår 2021
LER-1601 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Sist endret: 10.06.2021

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. Dette omhandler:

 • Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre institusjoner


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om observasjonsmetoder
 • har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen
 • har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre lærerfaglige oppgaver for alle elever

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperiodens hovedfokus er lærerrollen og elevers læring. Studentene skal tilegne seg kunnskap om observasjon av lærerrollen og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må også regne med at de skal gjennomføre undervisning i andre skolefag og  delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring av emnet

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging, fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring, inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • Delta på observasjonspraksis i forkant av ordinær praksis
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Opprette digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling   (se «Håndbok for praksisopplæring»)

Eksamen

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentenes egenvurdering inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-1601