Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2021

BED-3091 Finansregnskap 2 - 10 stp

Sist endret: 20.04.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Innhold

 • Generell regnskapsteori og regnskapsprinsipper
 • Juridiske krav og standarder knyttet til utarbeiding av årsregnskap og konsernregnskap
 • Internasjonale regnskapsstandarder
 • Regnskapsanalyse
 • Kostnads- og driftsregnskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Internasjonale regnskapsregler (IFRS) vs norske regler og GRS
 • Inntekter og inntektsføring
 • Eiendom, anlegg, utstyr
 • Virkelig verdimåling
 • Investeringseiendom, biologiske eiendeler
 • Nedskrivning, dekomponering
 • Leasing
 • Immaterielle eiendeler
 • Regnskapsmanipulasjon, røde flagg
 • Skatt
 • Foretaksintegrasjon og konserndannelse
 • Avsetninger, betingede forpliktelser og eiendeler
 • Finansielle instrumenter

 

Ferdigheter

 • Anvende regler knyttet til ovenstående kunnskapsmål
 • Utarbeide årsregnskap med tilhørende dokumenter i hht lovpålagte bestemmelser og øvrige krav
 • Utarbeide regnskap for virksomhetskjøp og sammenslåinger
 • Ha inngående kunnskap om IFRS
 • Kjennskap til teoretisk og praktisk bruk av finansielle instrumenter
 • Kunne anvende ovenstående kunnskapsmål til å løse både praktiske og teoretiske problemstillinger

 

Generell kompetanse

 • Planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag. Alene eller som deltaker i en gruppe
 • Kunne bidra i regnskapsfaglige diskusjoner
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • Se regnskapsfaget som en del av en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgaveløsning i plenum.

Eksamen

Arbeidskrav:

1 obligatorisk innlevering som løses i gruppe.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

 

Eksamen:

4 timers individuell skoleeksamen, karakterskala A-F, hvor F er stryk. Eksamen avholdes ved campus Harstad.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Timeplan