Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2021

FAR-3043 Nanomedisin - 15 stp

Sist endret: 14.05.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er et valgfritt emne i master i farmasi, emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad i farmasi med gjennomsnittskarakter på minimum C.

Søknadskode: 9371 enkeltemne på masternivå

Innhold

Nanotechnology has emerged as a distinct discipline with integrated, multidisciplinary and specialized scientific topics. This course focuses on recent developments in the field of nanomedicine from physical basics, biological aspects, medical applications and concerns related to manufacturing, reliability and safety of nano-scale medicines. The course structure is as follows.

1) Nanotechnology: concept, current status

2) Nanomedicine: concept, current status

3) Nanosized drug delivery systems A) Ways to improve permeability of poorly soluble drugs B) Delivery systems as carriers for drugs a) lipid vesicles b) polymer-based delivery c) nanocrystals d) nanoshells e) non-injectable nanovectors

4) Polymers of the future: recent improvements in polymer science

5) Advanced drug delivery systems in clinical trails (update)

6) Industrial manufacturing: limitations

7) Nanotechnology and human future: ethics and safety issues.

 

Emnet gjennomføres som en grundig vitenskapelig vurdering. Studentens evne til å sammenfatte og vurdere nye vitenskapelige funn, og gi egne kommentarer om aktuelle tema, er i fokus.

Hva lærer du

Studentene skal tilegne seg avansert kunnskap om nanomedisin, som er en av de nye disiplinene innen farmasi og det biomedisinske feltet. Emnet skal gi studentene mulighet til å håndtere ulike faglige aspekter ved nanomedisin og gi innsikt i sentrale problemstillinger innen fysikalske, biologiske og medisinske aspekter, samt problemstillinger tilknyttet fremstilling, pålitelighet og sikkerhet ved nanomedisiner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, muntlige og skriftlige presentasjoner. Undervisningen gis intensivt i løpet av én uke og foregår fra kl 9-18. Undervisningen er obligatorisk.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte og deltakelse på undervisning.

Eksamen:

Eksamen er en skriftlig hjemmeoppgave med påfølgende muntlig eksamen. Det gis en samlet karakter, hvor hjemmeoppgaven teller 35% og den muntlige presentasjonen 65%.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, eller leverer legemelding tilbys kontinuasjonseksamen, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-8043 Nanomedicine and Nanotechnology 10 stp