Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2021

FIN-3901 Mastergradsoppgave i finsk språk - 60 stp

Sist endret: 20.04.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet i kvensk og finsk.

Innhold

Masteroppgaven er et sjølstendig vitenskapelig arbeid med et begrensa tema innafor finsk språkvitenskap.Tema for masteroppgaven velges i samråd med en faglærer. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne.  

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • grundig kunnskap om og stor forståelse av et avgrensa område av faget
  • kjennskap til aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • formulere et forskningsspørsmål og planlegge et metodisk opplegg for ei utforsking av spørsmålet
  • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur
  • analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere ut fra forskningsspørsmålet
  • utforme et større skriftlig arbeid der det gjøres greie for arbeidet i et klart og korrekt språk.

Kompetanse

Studenten har:

  • utviklet evnen til å behandle et tema kritisk og på tilfredsstillende teoretisk og metodisk grunnlag
  • blitt i stand til å utføre selvstendig prosjektarbeid og løse problemer ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra en høvelig metodikk
  • fått grunnlag for videre forskning innenfor faget.

Undervisnings- og eksamensspråk

Veiledning gis på finsk, norsk eller svensk.

Undervisning

For nye masterstudenter oppnevnes det en kontaktperson blant faglærerne som skal gi råd om arbeidet med masteroppgaven og om aktuelle veiledere. Veileder oppnevnes når temaet for oppgaven er bestemt. Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l. Fulltidsstudenter har krav på veiledning i opptil to år. Ingen har krav på veiledning over normal studietid.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Ved starten av arbeidet med masteroppgaven skal det leveres en prosjektskisse der det klargjøres hva som er tema og problemstilling for oppgaven, hva slags materiale den skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, hvordan oppgaven er tenkt disponert, og hvordan det videre arbeidet med oppgaven er planlagt. Normalt skal prosjektskissen leveres innen utgangen av det første semesteret i masterstudiet. Studenter som tar 30 studiepoeng emner i første semester, leverer prosjektskissen innen utgangen av det andre semesteret. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder.

Eksamen/vurderingsform:

Masteroppgaven skrives på finsk, norsk eller et annet språk etter avtale med veileder. Den vurderes etter innlevering som en skriftlig eksamensoppgave med egen karakter. I tillegg til karakter skal det gis skriftlig tilbakemelding fra sensorene til kandidaten om positive og mindre gode sider ved oppgaven. Når en oppgave er skrevet av ei gruppe på to eller tre studenter, har denne gruppa et felles ansvar for oppgaven, og alle deltakerne i gruppa vil få samme karakter. Oppgaven skal normalt være et kortere vitenskapelig arbeid på 70 - 100 tekstsider (med ca. 2300 tegn pr. side). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider. Vanligvis skrives masteroppgaven individuelt, men to eller tre studenter kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Masteroppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret. Masteroppgaven evalueres med bokstavkarakterer (A-F). En masteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form innen vanlig frist et seinere semester.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIN-330 Finsk hovedoppgave 45 stp
FIN-355 Finsk masteravhandling 45 stp