vår 2021
HEL-6307 Fordypning i kognitiv atferdsterapi - 60 stp

Sist endret: 09.02.2021

Søknadsfrist

16. november 2020

Emnetype

Videreutdanning på masternivå som går over 2 år ( 4 semester). Etter opptak er gruppen lukket og det tas ikke opp nye studenter før nytt studie utlyses. Det  må være minimum 15 kvalifiserte søkere og maksimum 25, før viderutdanningen starter.

Opptakskrav

 

Opptakskrav som må dokumenteres:

 • Minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning  
 • Relevant  videreutdanning på minimum 2-år, innenfor det respektive fagområdet.
 • 2 års praksis i arbeid med barn og unges psykiske helse etter fullført grunnutdanning. (For leger og psykologer kreves 1 års praksis i arbeid med barn og unges psykiske helse etter fullført grunnutdanning.)
 • Søkeren må  være i et arbeidsforhold i spesialisthelsetjenesten (minimum 50 % stilling) hvor stillingen gir adgang til å utføre selvstendig endringsarbeid med barn, unge og deres familier. 

Det tas forbehold om min 15 kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.

Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS). Opptak til studier på grunnlag av generell studiekompetanse er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning. Det finnes ulike veier til generell studiekompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Samordna opptak.

Søk opptak til studiet her.


Innhold

Kognitiv atferdsterapi (KAT) har de siste årene blitt en viktig behandlingstilnærming i forhold til barn og unge med ulike psykiske problemer.  

Utdanningsprogrammet har som mål å gi en klinisk utdanning i kunnskapsbaserte behandlingsmetoder med barn og ungdom. Gjennom utdanningen skal deltakerne tilegne seg det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi (KAT). Praksisferdigheter i anvendelse av sentrale metoder i arbeidet med barn, ungdom, deres familier og nettverk vektlegges. Ferdig utdannede kandidater skal ha tilegnet seg tilstrekkelig med kunnskap til å kunne vurdere indikasjonsområde for bruk av metodene og ha opparbeidet seg et reflektert forhold til egen kompetanse og erfaringsbakgrunn. 

Selv om utdanningsprogrammet er metodespesifikt, har det et overordnet mål å utvikle deltakernes kompetanse med utgangspunkt i hele bredden av de behandlingsoppgaver som spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for barn og unge møter. Dette innebærer at undervisning og veiledning ikke kan ha form av en snever metodeopplæring. I et utdanningsprogram som er rettet mot barn og unge vil integrering av utviklingspsykologisk kunnskap ha en sentral plass i undervisning og veiledning. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse den metodiske tilnærmingen til barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå. Fokus på det å få til den terapeutiske dialogen med barnet og ungdommen må balanseres i forhold til anvendelse av de ulike terapeutiske teknikker som inngår i KAT. Tilegnelsen av grunnleggende terapeutiske holdninger, kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter med vekt på å få til samarbeid med klienten inngår i undervisning og veiledning. 


Hva lærer du

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE

 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om teoretiske aspekter ved kognitiv atferdsterapi og anvendelse av kognitiv atferdsterapi i arbeid med barn og ungdom.
 • Kandidaten skal kjenne til relevant forskning som ligger til grunn for KAT.

FERDIGHETER

 • Kandidaten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode i endringsarbeid knyttet til definerte problemområder i arbeid med barn og unge.
 • Kandidaten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode i foreldrearbeid.
 • Kandidaten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode tilpasset egen profesjonsutdanning og eget arbeidsfelt.
 • Kandidaten skal kunne vurdere indikasjon og kontraindikasjon for KAT.
 • Kandidaten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapi basert på bruker og pårørendes erfaring og tilbakemeldinger.
 • Kandidaten skal kunne foreta fagetiske vurderinger knyttet til alle faser av behandlingsarbeidet.
 • Kandidaten skal kunne etablere terapeutiske relasjoner og kunne reflektere over egen rolle som terapeut.
 • Kandidaten skal kunne anvende KAT i tverrfaglig samarbeid og i teamarbeid.

KOMPETANSE

 • Studiet gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som redskap i teamarbeid og i selvstendig terapeutisk arbeid med barn og ungdom. Praktisk kompetanse vil avhenge av kandidatens arbeidsarena, som er utgangspunktet for klinisk veiledning og fordypningsarbeid.
 • Studiet skal bidra til ferdigheter i å evaluere og dokumentere eget arbeid med kognitiv atferdsterapeutisk metode og kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Studiet er tilrettelagt som deltidsstudium over 4 semester. Undervisningen er samlingsbasert og bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori og ferdighetsopplæring. Samlingene må derfor tas i den oppsatte rekkefølgen.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av forelesninger, kasuspresentasjoner og øvelser/ferdighetstrening som krever delaktighet fra studentene. I tillegg kommer veiledning på kandidatenes eget kliniske arbeid. Veiledningen vil bli gitt i mindre grupper og er på tilsammen 80 timer.

Gruppeveiledning er basert på pedagogiske prinsipper som team- og kasusbasert læring og er valgt for at deltakerne skal lære av hverandres arbeid og få erfaring med og innsyn i flest mulig kasuistikker hvor KAT anvendes. Det kreves at alle deltakerne i gruppa må være aktive både ved å fremlegge egne saker og i drøftinger av de andres terapier.

Kandidatene har selv ansvar for å tilegne seg kunnskap fra oppgitt og selvvalgt litteratur gjennom selvstudier og ved studentdrevet kollekviesamarbeid.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

 • 90 % tilstedeværelse på undervisningen
 • 100 % fremmøte til veiledning i gruppe som er 80 timer tilsammen.
 • Praktiske/kliniske ferdigheter fremvist gjennom veiledning. Inkl to videoopptak fra eget arbeid
 • To skriftlige prøver i oppgitt pensum.
 • Fremlegg av ett kasus i plenum
 • Innlevering av to systematiske egenevalueringer 
 • Innlevering av et skriftlig reflesjonsnotat angående egen læringsprosess

 

Eksamen:

Hjemmeoppgave i selvvalgt tema (maks. 20 sider). Kravene til oppgaven er formulert i egne retningslinjer.  Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått.

Ved ikke bestått eksamen tilbys det kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: HEL-6307