vår 2021
LER-3600 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Sist endret: 10.06.2021

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.


Innhold

De to siste studieårene skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid. Dette omhandler:

 • Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
 • Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
 • Utvikling av endringskompetanse


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov
 • har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Ferdighet

Studenten

 • kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forsknings-og utviklingsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
 • kan bidra aktivt til endringsprosesser i skolen
 • kan kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisperiodene har hovedvekt på læringsledelse og utvikling av studentenes selvstendighet og profesjonsfaglige plattform. Studentene skal undervise i egne studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor hele fagkretsen på 1.-7. årstrinn.

Kvalitetssikring av emnet

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før vurdering i praksis: 

●        Deltakelse i all praksisopplæring inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid

●        90% oppmøte i praksis

●        Videreutvikle digital praksismappen med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse (se «Håndbok for praksisopplæring»)

Etter siste praksis i utdanningen skriver studentene en sammenhengende tekst (1000-1500 ord) med utgangspunkt i praksismappen og vurderingsrapportene fra alle fire årene, der studenten viser selvstendige yrkesetiske refleksjoner og vurderinger i tilknytning til personlig og faglig utvikling.

Eksamen består av:

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering inngår i vurderingsrapporten i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-3600