vår 2021
PED-6335 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 - 15 stp

Søknadsfrist

15. mai på http://uit.no/evuweb

Emnetype

Emnet er et videreutdanningsemne på masternivå. Emnet er det første av to emner i veiledning. Emnene bygger på hverandre.

Emnet overlapper disse emnene:

 • PED-6310 Veiledning og utvikling av lærerprofesjonalitet i en flerkulturell sammenheng (10 stp.) og PED-6317 Veiledning og profesjonsutvikling (5 stp.)
 • PED-6314 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet del 1 (15 stp.)
 • PED-6316 Veiledning for nyutdanna lærere i skole og barnehage del 1 (15 stp.)
 • Veiledning i praksis (15 stp.)
 • PED-6325 Veiledning i skole og barnehage, del 1 (15 stp.)


Opptakskrav

 • Fullført godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående opplæring eller tilsvarende, minst 3 år / 180 stp.
 • Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som lærer eller barnehagelærer etter endt utdanning. 
 • Deltakerne må være i et ansettelsesforhold i skole eller barnehage, som tillater at deltakeren kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen barne-/elevgruppe. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sine arbeidskrav.

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.


Innhold

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for lærerutdannere i praksisfeltet og for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage.

Studiet tar for seg følgende overordnede tema:

Veiledning

 • Kunnskapssyn og veiledning
 • Fagfelt og begreper
 • Tradisjoner og modeller
 • Grunnleggende veiledningsferdigheter
 • Veilederen som reflektert praktiker
 • Kollektiv og individuell læring i veiledning

Etikk

 • Makt i veiledning

Vurdering /skikkethet

 • Profesjonsutvikling
 • Aksjonsforskning


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om veiledning som fagfelt.
 • Inngående forståelse for sammenhengen mellom kunnskapssyn og ulike veiledningstradisjoner.
 • Inngående forståelse for sammenhengen mellom kunnskapssyn og læring i veiledning.
 • Kunnskap og forståelse for veiledning som del av lærere/barnehagelæreres profesjonsutvikling.
 • Kunnskap om nyutdannede læreres vilkår og utfordringer i skole og barnehage.
 • Kunnskap om veilederen som støttespiller og utfordrer for nyutdanna lærere og barnehagelærere.
 • Forståelse for sammenhengen mellom veiledning og vurdering.
 • Inngående kunnskap om ulike etiske aspekt i veiledning.
 • Aksjonsforskning som metode for å utvikle eget veiledningsarbeid.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utvikle gode system for veiledning av nye lærere på arbeidsplassen.
 • Planlegge, gjennomføre, analysere og vurdere veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegaer både individuelt eller i grupper.
 • Vurdere lærer-/barnehagelærerstudenter ut fra veiledningsmøter og praksissituasjoner.
 • Bruke aksjonsforskning som relevant metode for å utvikle eget veiledningsarbeid.
 • Gjennomføre veiledning i tråd med forskningsetiske normer.

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Bidra til utvikling og innovasjon av gode systemer for veiledning av lærer-/barnehagelærerstudenter i praksis eller nyutdannede lærere i skole og barnehage.
 • Gi kvalifisert veiledning til studenter eller nyutdannede gjennom refleksjon over og analyse av sentrale faglige problemstillinger.
 • Vise evne til, gjennom refleksjon og veiledning, å bidra til kollektiv og individuell nytenkning om profesjonsforståelse og profesjonsutvikling.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over to semester. Emnet består av startsamling over to dager, arbeid på nettet og fire dagssamlinger. Emnet krever aktiv deltagelse i ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Samlingene vil bestå av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings- og vurderingsferdigheter.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne fremstille seg til eksamen kreves aktiv deltakelse på alle samlingene. Ved behov for fravær må det leveres begrunnet søknad til faglærer.

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 1. tekst - En plan for veiledningsarbeidet på egen arbeidsplass (1,5-2 s).
 • 2. tekst - Studenten skal med utgangspunkt i egne erfaringer og relevant pensumlitteratur utforme ei problemstilling og beskrive og drøfte egen utvikling som veileder i løpet av studiet. Teksten er et individuelt arbeid på 7-10 s eller om lag 3500 ord.
 • Deltakelse i minst 80 % av studiets nettbaserte undervisningstilbud.
 • Deltakelse på mist 80% av samlingene

Eksamen:

 • Eksamen er en muntlig prøve hvor studenten går opp sammen med sin kollokviegruppe (maks 3 deltakere).

Gruppa skal gjennomføre en veiledning hvor de ulike deltakerne skal ivareta ulike roller, deretter skal veiledningssekvensen analyseres.

Gruppene trekker overordnet tema og rollefordeling i veiledningssekvenser 30 minutter før muntlig eksamen starter. Gruppa møter med en problemstilling/et case som skal ligge til grunn for veiledningssekvensen. Det kan benyttes hjelpemidler under forberedelsen og selve eksamen.

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Ved karakter "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PED-6335
 • Tidligere år og semester for dette emnet