høst 2020
HSY4404 Sykepleie med sykdomslære og farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke - 17 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet omfatter sykepleiens faglige grunnlag. Studenten starter med emnet i første semester og

bygger videre på dette kunnskapsgrunnlaget i senere semestre. Faget består av 4 delemner.

1: Sykepleie, sykdomslære og farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke,

2: Ernæring og væsketerapi,

3: Legemiddelhåndtering og medikamentregning,

4: Praksisforberedelse og kliniske prosedyrer

De ulike delemner skal gi byggesteiner til et helhetlig handlingsrepertoar. Slik forberedes studenten til kunnskapsanvendelse og beslutningstaking i pasientnære relasjoner.

Undervisningen i legemiddelhåndtering og medikamentregning starter i 1. semester med undervisning i grunnleggende matematikk, og videreføres i 2. semester med undervisning i medikamentregning og praktisk legemiddelhåndtering. I 3. semester avsluttes faget med en prøve i medikamentregning. 


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

¿ redegjør for hvordan begrepene akutt-, kronisk- og kritisk anvendes i forbindelse med sykdom

¿ beskriver psykososiale konsekvenser av å være akutt og /eller kritisk syk

¿ redegjør for sykdomsmekanismer og prosesser ved akutte og livstruende tilstander

¿ identifiserer sitasjoner som krever umiddelbar behandling ved akutt sykdom

¿ forstår betydningen av å forebygge forverring og komplikasjoner ved akutt sykdom

 

Ferdigheter

Studenten:

¿ ivaretar pasient og pårørendes psykososiale behov ved akutt sykdom

¿ bruker ABCD prinsippet og triagering for systematisk vurdering og igangsetter og utfører umiddelbar behandling og førstehjelp i møte med akutt syk eller skadet pasient

¿ bruker kommunikasjonsverktøyet ISBAR og samhandler i team

¿ administrerer legemidler og blodprodukter forskriftsmessig

Generell kompetanse

Studenten:

¿ har evne til å reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i tilknytning til ivaretakelse av akutt og/eller kritisk syke eller døende pasienter

¿ kjenner grenser for egen kompetanse, og kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning

I forelesninger presenteres deler av faginnholdet i pensum med utgangspunkt i pasientcaser som det forventes at studenten jobber videre med i grupper. Fokuset i disse casene omhandler:

¿ Å være akutt og/eller kritisk syk

¿ Kartlegging og vurdering av smerter

¿ Pre-per -og postoperativ sykepleie

¿ Væske og ernæring ved akutt sykdom

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi) ved akutt hjertesykdom

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved akutt lungesykdom

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved akutt hjerneslag

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved traume

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved akutte magesmerter

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved infeksjon og sepsis

 

Gruppearbeid

Det forventes at studenten fordyper seg i casene parallelt med undervisningen. Det er avsatt tid på timeplanen til gruppearbeid og mulighet for å få veiledning.

 

 

 

 

Simulering

Simulering (med dukke) med fokus på sykepleie ved akutt sykdom. Casene som brukes er delvis gjenkjennbare fra fokusområdene i emnet og

fra tidligere gruppearbeid. Casene til simuleringen deles ut i god tid i forveien. Det forventes at studenten forbereder seg teoretisk og setter seg inn i aktuelle prosedyrer ved hjelp av elektronisk VAR (praktiske prosedyreverktøy).

Obligatorisk deltakelse. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

¿ Prøve i medikamentregning. Den må være feilfri for å få bestått. Den må være bestått for å få adgang til etterfølgende praksisperiode og må være godkjent for å få adgang til emnets avsluttende vurdering (eksamen).

¿ Individuell prøve under tilsyn i Sykdomslære og farmakologi.

¿ Simuleringsdagen på ferdighetslaboratorium er obligatorisk.

¿ Deltakelse i ferdighetslaboratorium: ved fravær på over 10 % må studenten levere inn et skriftlig arbeidskrav som skal være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

 

Eksamen:

Skriftlig skoleeksamen (6 timer) hvor delemnene 1, 2 og 4 blir berørt. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Eksamen krever en helhetlig tilnærming til faget, der alle deler av eksamensoppgaven skal besvares til minimum karakteren E for å få bestått karakter. Det gis en felles karakter for alle eksamensdelene. Ekstern sensur: Alle besvarelser vurderes av en ekstern sensor og en intern sensor. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Studiepoengreduksjon

HSY4303 Legemiddelhåndtering/Medikamentregning 1 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 17
  • Emnekode: HSY4404