høst 2020
HEL-3150 Utviklingstrekk i helsepolitikk og helsetjenesten - 10 stp

Sist endret: 22.09.2020

Søknadsfrist

1.juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Opptakskrav

Fullført bachelor eller tilsvarende i helsefaglig utdanning, samfunnsvitenskap eller realfag og teknologi. Søknadskode 9371 (enkeltemner på masternivå).

Innhold

Emnet fokuserer på dagens helsepolitikk og hvilken betydning denne får for utøvelse og organisering av helsefaglig arbeid og samarbeid. Involvering av det sivile samfunn, samt fordeling og tilgjengelighet til helsetjenester tematiseres. I undervisningen blir det trukket linjer til de andre emnene i studieprogrammet for å forklare sammenhenger mellom helsepolitikk, kunnskapsdannelse og helsefaglig praksis på ulike nivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

•    inngående kunnskap om vesentlige trekk ved dagens helsepolitikk

•    avansert kunnskap om velferdsstatens utvikling og oppbygging

 

Ferdigheter

•    kritisk analysere helsepolitiske utviklingstrekk

•    beskrive og kritisk diskutere sammenhengen mellom helsepolitikk, kunnskap, fagutøvelse og brukeres posisjoner

•    anvende begreper og innsikter fra emnet for å kritisk analysere helsepolitiske trender og utfordringer i egen praksis

 

Generell kompetanse

•    drøfte praksiserfaringer i en organisatorisk- og makropolitisk sammenheng, og kunne relatere      utfordringer til mulig tematikk til masteroppgaven

•    delta kritisk i den helsepolitiske debatten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, men kandidater har mulighet for å fremlegge på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet består av forberedende selvstudier og en to ukers samling som avsluttes med gruppeeksamen. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner i plenum og arbeid i mindre grupper.

Seminar og gruppearbeid forutsetter forberedelse og studentengasjement.

Samlet arbeidsmengde er beregnet til 250-300 timer


Eksamen

Arbeidskrav:

I et seminar skal studentene kunne identifisere og drøfte og presentere helsepolitiske spørsmål med mulig relevans for egen masteroppgave. Arbeidskravet må godkjennes for at studenten kan gå opp til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes, må studenten levere en skriftlig oppgave over utvalgt tema som skal godkjennes av emneansvarlig.

Eksamen:

Emnet avsluttes med gruppeeksamen med individuell vurdering i form av et seminar, hvor studentene presenterer og problematiserer en tematikk ut fra en gitt oppgavetekst. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for gjennomføring av seminarframlegget.

For å kunne ta eksamen kreves det minimum 80% deltakelse i timeplanfestet undervisning.

Eksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått.

Det tilbys individuell skriftlig kontinuasjonseksamen innen en gitt innleveringsfrist. Maksimum 1500 ord. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HEL-3150