Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

ARK-2033 Temaer i global arkeologi - 10 stp

Sist endret: 26.05.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Valgfritt emne i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet komplementerer et ellers sterkt fokus på nordisk arkeologi, ved å gi studentene innsikt i hvordan arkeologiske problemer formuleres og utforskes i andre deler av verden.

Introduksjonsemne i arkeologi (ARK-1014 Hva er arkeologi?) eller tilsvarende er obligatorisk forkunnskapskrav. Det anbefales også å ha tatt et annet kulturhistorisk emne (ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere eller ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1014 Hva er arkeologi?eller ARK-1000 Arkeologi: Fortolkning av fortiden

Innhold

Emnet tar opp sentrale arkeologiske problemstillinger i et globalt perspektiv. Aktuelle temaer kan rullere fra år til år og annonseres før emnet begynner. Temaene kan inkludere tidlige mennesker og oppkomsten av biologisk/kulturell modernitet, oppkomsten av jordbruk, sosial kompleksitet og tidlig statssamfunn, kolonialisme, og lignende. Et komparativt perspektiv belyser paralleller i utviklingsmønster, samt variasjon. Emnet gir en oversikt over diverse kulturhistoriske kontekster og utforsker hvordan forskjellige fortolkningsrammer kan anvendes for å belyse dem. 

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • Kjennskap til arkeologiske problemstillinger som står sentralt på en global skala
  • Innsikt i hvordan komparative studier kan bidra til forståelsen av kulturell variasjon og endring
  • Konkret empirisk kunnskap om kulturell variasjon i forskjellige deler av verden
  • Innsikt i hvordan forskjellige fortolkningsrammer påvirker forståelsen av fortid

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Analysere arkeologisk materiale fra forskjellige "cases" for å vurdere til hvilken grad komparative data kan brukes for å trekke slutninger om kulturell variasjon og utvikling
  • Sammenfatte arkeologisk data for å diskutere og analysere en bestemt problemstilling

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbelttimer forelesninger og 3 dobbelttimer seminarer. Forelesningene vil fremstille en sammenhengende oversikt over de utvalgte arkeologiske temaene, mens seminarene vil fokusere på analysering av "case studies".

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Innlevering av to «case-studies»-vurderinger basert på seminararbeidet, 2 sider (700-800 ord) til hver «case-studie». Vurderingene må leveres inn uken etter seminaret de er tilknyttet til.

Eksamen:

Eksamen består av:

  • En 10 siders (3000-3500 ord) hjemmeeksamen hvor studentene skal svare på to spørsmål valgt fra en liste. Hver besvarelse skal omfatte ca. 1500-1700 ord (5 sider).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

TimeplanKontakt
BHpic-newAug2012V2.jpg

Hood, Bryan


Professor i arkeologi
Telefon: +4777645612 bryan.hood@uit.no

1480565_10152155502245831_717184185_n.jpg

Inga Bårdsen Tøllefsen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646976 inga.bardsen.tollefsen@uit.no