Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett - 10 stp

Sist endret: 25.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Innføring i juridisk metode og juridisk problemanalyse. Oversikt over rettssystemet. Kontraktsrett (avtalerett og kjøpsrett), penge- og kredittrett, garanti og panterett, selskapsrett, erstatningsrett, produktansvar, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, forvaltningsrett samt markeds - og konkurranserett. Arbeidsrett, herunder inngåelse av arbeidsavtaler, oppsigelsesvernet, oppsigelsesfrister, permittering, arbeidstid- og overtid, deltidsansettelser, ferieloven samt om tariffavtaler og fredsplikt.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Har god kunnskap om regler som regulerer rettigheter og plikter for næringsdrivende
 • Har god kunnskap om næringsdrivende erstatningsrettslige plikter
 • Har god kunnskap om krav, plikter og anbefalinger i henhold til etablering, drift og avvikling av næringsvirksomheter
 • Har kunnskap om styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til driften av en virksomhet og dertil tilhørende personlig ansvar
 • Har god kjennskap til relevante hensyn ved valg av organisasjonsform og dertil ulike grader av personlig økonomisk ansvar for selskapets kreditorer i de ulike selskapsformene, samt grad av innskuddsplikt ved de ulike selskapstypene
 • Har god kunnskap til Arbeidsmiljølovgivningen og andre relevante regler tilknyttet arbeidsgiveransvar og arbeidstakers rettsstilling
 • Har kunnskap om grunntrekkene i forvaltningsretten
 • Har kunnskap om daglig leder samt styrets plikter samt erstatnings- og strafferettslig ansvar
 • Har kunnskap om reglene for pante- og garantistillelser
 • Har god kunnskap om reglene for gjeldsforhandling, konkurs og tvangsinndrivelse
 • Kjenner til www.lovdata.no som sentral kilde for oppdatering om nytt lovverk
 • Får opplæring i juridisk metode slik at kandidatene har metodisk verktøy til egen videreutvikling i faget og for å gjøre seg kjent med regelendringer og nytt lovverk
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor forretningsjusfaget ved autoritativ kildebruk
 • Har kjennskap til det samfunnsansvaret som medfører regelanvendelse, innholdet i 1814 Grunnloven og de rettsstatsprinsipper de norske rettsstaten er tuftet på, oppbygningen av rettsvesenet, samt de grunnleggende avtalerettslige prinsippene som er nedfelt i Kon Christian Den Femtis Norske Lov av 1687
 • Har kunnskap jussens egenart og betydning i samfunnet.

Ferdigheter:

 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter for næringsdrivende
 • Kan anvende juridisk metode og forstår juridiske grunnbegreper samt behersker juridisk problemanalyse på konkrete praktiske problemstillinger
 • Kan anvende Arbeidsmiljøloven og annet sentralt arbeidsrettslig regelverk
 • Kan anvende lovsamlinger og finne frem i disse, bruke stikkordsregister, juridiske søkeverktøy på www.lovdata.no
 • Kan forestå egen vurdering av valg mellom ulike juridisk organisasjonsformer og fordeler og ulemper ved valget mellom disse.
 • Kontrollere og avstemme egne juridiske vurderinger opp mot gjeldende rettspraksis mv
 • Kan formidle sentrale problemstillinger i forretningsjus faget muntlig og skriftlig med basis i fagets formelle rammebetingelser
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen den juridiske fagdisiplinnen og bidra til god utvikling av forretningspraksis.

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i sentrale regelverk for næringsdrivende og problemstillinger knyttet til juridisk problemanalyse og legal risk management, samt praktisk løsning av disse
 • Har innsikt i Advokatforskriften med tilhørende etiske dilemmaer som regelverket omtaler
 • Kan planlegge og gjennomføre enklere juridiske problemanalyser og foreslå faglig forsvarlig løsninger på disse.
 • Vurdere ulike rettslige handlingsalternativer opp mot straffelovgivning og aktsomhetsnormen i erstatningsretten og lovfestet culpaansvar
 • Vurdere når en virksomhet har plikt til å melde oppbud for å unngå ansvar for videre drift på kreditors regning etter at insolvens har inntrådt
 • Kan formidle sentrale problemstillinger i forretningsjusfaget muntlig og skriftlig med basis i anerkjente prinsipper for juridisk metode
 • Kan utveksle juridiske synspunkter og erfaringer med andre innen forretningsfaget, jurister/advokater og samt bidra til god utvikling av praksis
 • Kjenner til teknikker for refleksjon over de lege lata contra de lege ferenda vurderinger samt metoder for juridisk/etisk egenrefleksjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav:

Skriftlig innleveringsoppgave må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

Det vil bli avholdt en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 01.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ØS205 Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp
BED-6010 Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp
BED-2010F Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp
BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett 2 stp
BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett 2 stp