høst 2020
BED-2146 Årsregnskapet - 10 stp

Sist endret: 21.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet bygger videre på BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse.  Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er tilrettelagt for studenter som kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

BED-2134 Finansregnskap 10 stp

Innhold

Faget bygger videre på BED-1002 Grunnleggende regnskap med analyse.

Følgende temaer belyses nærmere i kurset:

 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Skatt
 • Egenkapital og utbytte
 • Egenkapitalmetoden
 • Konsernregnskap. Inkluderer skatt og minoriteter
 • Kontantstrømoppstilling. Både indirekte og direkte modell
 • Anleggskontrakter
 • Noter
 • Årsberetningen


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide ofte forekommende årsavslutningsmomenter (herunder beregning av årets skattekostnad og disponeringen av årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse.
 • Redegjøre for de viktigste bokførings- og regnskapsreglene samt regnskapslovens oppbygning
 • Ha god kjennskap til regnskapsregler for små foretak og grunnleggende regnskapsprinsipper inkludert forholdet til skatteloven

Ferdigheter:

 • Kunne avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering (for AS)
 • Kunne foreta beregninger og bokføringer av langsiktige tilvirkningskontrakter
 • Kunne foreta bokføring av langsiktige eierandeler i andre selskaper i hht egenkapitalmetoden
 • Kunne sette opp en kontantstrømoppstilling når forholdene er enkle og oversiktlige.
 • Kunne utarbeide konsernregnskap. Også med hensyn til minoritetsinteresser og behandling av skatteposter.
 • Studenten skal kunne utarbeide et årsregnskap for en virksomhet basert på regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk
 • Studenten skal kunne foreta skatteberegninger og gjennomføre avslutningsposteringer som også inkluderer disponering av resultat i aksjeselskaper. Herunder også foreta beregninger av maksimalt utbytte
 • Studenten skal kunne innarbeide eierandeler i andre selskaper i henhold til egenkapitalmetoden
 • Ha grunnleggende forståelse for utarbeidelse av et konsernregnskap. Herunder beregning av skatteposter og minoritetsinteresser
 • Studenten skal kunne utarbeide en kontantstrømoppstilling

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kjenne til regelverket for utarbeidelse av noter og årsberetning
 • Studentene skal kunne lese et årsregnskap med sunn skepsis og kunne reflektere over de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god eller dårlig informasjon til regnskapsbrukere.
 • Studenten skal kunne delta i faglige diskusjoner omkring utarbeidelse av regnskap for virksomheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Tradisjonelle forelesninger i klasserom.

Eksamen

Arbeidskrav:

I løpet av emnet skal studenten levere et individuelt arbeidskrav som skal godkjennes av faglærer for å kunne avlegge eksamen i emnet. Resultat godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

4 timers skriftlig skoleeksamen. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

Eksamen avholdes i Harstad.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2146