høst 2020
BED-3065 Lederutøvelse - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Formålet med dette emnet er å komme tett på det vi kaller for direkte ledelse, og oppmerksomheten vil rettes mot hva ledere faktisk gjør i praksis. Det vil si at fokus vil være konkrete lederoppgaver, det relasjonelle aspektet som ligger i forholdet mellom leder og medarbeider, ledermestring og selvledelse, og personallederrollen. Mellomlederrollen og førstelinjelederrollen vil også bli tildelt spesiell oppmerksomhet. Teoretisk vil denne tematikken lene seg på ledelsesteorier, human resource management (HRM) og den såkalte praksis-vendingen innenfor ledelse.  Emnet legger også opp til en del praktiske øvelser og refleksjon over lederpraksis.

Med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver på ledelse, vil det blant annet være aktuelt å diskutere følgende temaer:

 • Forholdet mellom leder og medarbeider
 • Et praksisperspektiv på ledelse: hva ledere gjør
 • Ledernivåer og personallederrollen
 • Handlingsrom for ledelse
 • Ledermestring: Selvledelse, lederutvikling og lederkompetanse
 • Dilemmaer og spesielle utfordringer i lederrollen
 • Meg som leder: Personlig utviklingsprosjekt


Hva lærer du

Etter endt kurs skal studenten ha en inngående forståelse av hva lederrollen faktisk kan sies å dreie seg om. Studenten skal også ha kunnskap om hvordan teorier og modeller kan brukes som verktøy for å handtere ledelse på en best mulig måte.

 

Kunnskaper

 • Avansert kunnskap om forskningstradisjoner, teorier og begreper innenfor ledelse
 • Inngående kunnskap om feltets vitenskapelige problemstillinger og den akademiske debatten om dem

Ferdigheter

 • Evne å anvende ovennevnte kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • Evne å vurdere eksisterende teorier om ledelse, og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Evne å arbeide selvstendig og analytisk med problemstillinger knyttet til ledelse
 • Kan overføre teorier, begreper og metoder fra fagfeltet til bruk i praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger, på nivå med kravene til en masteravhandling.

Generell kompetanse

 • Evne å formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og beherske fagrelaterte uttrykksformer knyttet til ledelse
 • Evne å kommunisere fagspesifikke problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten
 • Evne å bidra til nytenkning innen direkte lederutøvelse 
 • Evne å selv oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer per økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Eksamen

Arbeidskrav

Emnet legger opp til følgende arbeidskrav:

Arbeidskrav 1:

Delta i refleksjonsgruppe som etableres ved starten av semesteret. Hver gruppe vil bli tildelt ulike oppgaver/øvelser i løpet av semesteret som innebærer tilstedeværelse, muntlig og/eller skriftlig utrapportering, tilbakemelding.

Arbeidskrav 2:

Hver student skal utvikle et personlig refleksjonsnotat omkring egen lederrolle. Notatet skal kople mellom teori og praksis. Prosjektet settes i gang ut fra gitte retningslinjer, og munner ut i en skriftlig individuell innlevering.

Arbeidskrav 3:

Prosjektoppgave i grupper for å løse case/problemstilling. Her tilbys en gruppeveiledning i løpet av prosjektperioden. Oppgaven skal leveres skriftlig, og hver gruppe får en skriftlig tilbakemelding på sitt arbeid.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen som teller 100% av karakteren, der kandidaten skal analysere oppgitt case/problemstilling. Eksamensperiode: 1 uke.

Bokstavkarakter A-E, F er stryk.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3065