Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

BIO-3607 Matvaretrygghet - 10 stp

Sist endret: 25.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap og masterprogrammet i akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap eller et biofaglig studieprogram.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Undervisningen omfatter sentrale problemstillinger når det gjelder matvaretrygghet. Dette inkluderer opptak, absorpsjon og eliminering av fremmedstoffer, generell toksikologi, toksisitetstesting og fastsetting av grenseverdier, samt vurdering og håndtering av risiko. Andre temaer vil være sykdomsframkallende mikroorganismer/agens som overføres via næringsmidler og hvordan tilstedeværelse av slike i matproduksjon kan unngås. I tillegg omhandles næringsmiddelrelaterte overfølsomhetsreaksjoner, naturlige toksiner, kontaminanter og tilsetningsstoffer (E-stoffer), inkludert matsminke. Mulig helserisiko ved "ny" mat som "funksjonell mat" og genmodifisert mat vil også bli diskutert.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-2601 Generell mikrobiologi, FSK-2003 Biokjemi, FSK-2005 Mikrobiologi og fiskerikjemi

Hva lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha:

  • innføring i toksikologi og fremmedstoffers påvirkning på menneskekroppen
  • kjennskap til risikovurdering i forbindelse med fremmedstoffer i næringsmidler
  • kjennskap til hvilke fremmedstoffer som kan anses å være en risiko i næringsmiddelsammenheng
  • kjennskap til begrepet normalmikrobiota, patogenitet og virulensfaktorer hos mikroorganismer og hovedtrekkene i kroppens forsvar mot invaderende mikrober
  • forståelse av distinksjonen mellom infektive og intoksikerende matvarebårne patogener og kunnskap om viktige representanter for begge kategorier

Ferdighet: Studentene skal kunne

  • utføre utvalgte analysemetoder knyttet til matvaretrygghet og rapportere resultater fra slike analyser

Kompetanse: Studentene skal ha:

  • tilstrekkelig forståelse og kunnskap til å vurdere de aktuelle problemstillingene knyttet til matvaretrygghet som næringsmiddelindustrien jevnlig blir møtt med

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, laboratoriekurs og seminarer.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer. Bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

1. Adgang til eksamen forutsetter deltakelse på laboratoriekurs og godkjent laboratorierapport.

2. Studenten holder en 20-30 minutters presentasjon over et tema med relevans for pensum.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som stryker i påfølgende semester.

Eksamensdato

skriftlig prø
ve 09.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

F-320 Matvaresikkerhet, teoretisk del 9 stp


Kontakt
Edel-Elvevoll

Edel O. Elvevoll


Professor Næringsmiddelteknologi
Telefon: +4777646146
Mobil: 99246579 edel.elvevoll@uit.no

Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH
Telefon: +4777623259 trine.h.larsen@uit.no