høst 2020
ERG-1100 Menneske i aktivitet - 15 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i ergoterapi ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene utforsker aktiviteters betydning i hverdagslivet med utgangspunkt i teori om ergoterapi og aktivitetsvitenskap. Studentene etablerer en forståelse for at mennesker gjennom livsløpet samspiller med og gjensidig påvirker omgivelsene gjennom aktivitetsdeltakelse. De etablerer grunnleggende kunnskap om menneskets bio-psyko-sosiale forutsetninger for deltakelse i meningsfull aktivitet. Ulike perspektiver på helse og funksjonshemming utforskes. Studentene tilegner seg grunnleggende kompetanse i aktivitetsanalyse som sentral metode i ergoterapi. Emnet gir en innføring i problembasert læring og studentene vil arbeide med å etablere gode læringsstrategier, gode samarbeidsrelasjoner og et godt klassemiljø

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • gjengi aktivitetsperspektivet i ergoterapi og aktivitetsvitenskap a. forklare sentrale begreper om aktivitet, deltakelse og hverdagsliv
 • beskrive Modell for menneskelig aktivitet (MOHO)
 • presentere aktivitetsanalyser og virksomhetsanalyser a.forklare hensikten med aktivitetsanalyse i ergoterapi (felles nasjonal læringsbyttebeskrivelse) b.forklare aktivitetsform og hvordan form påvirkes av omgivelser (felles nasjonal læringsbyttebeskrivelse)
 • beskrive menneskets fysiske, psykiske og kognitive forutsetninger for aktivitetsdeltagelse. Dette inkluderer å: a.forklare oppbygging og funksjon til muskel-skjelett systemet og nervesystemet b.beskrive oppbygging og funksjon av kroppens indre organer c.beskrive menneskets perseptuelle og kognitive funksjon
 • d.beskrive menneskets emosjoner og personlighet
 • gjenkjenne sammenhenger og ulikheter i personers deltagelse i aktivitet gjennom livsløpet. Det inkluderer : a.diskutere hvordan aktivitetsdeltakelse fremmer og/eller hemmer helse, livskvalitet og identitet
 • beskrive hvordan fysiske, kulturelle og sosiale omgivelser kan påvirke menneskets aktivitetsmuligheter. Det inkluderer a.beskrive bomiljø og universell utforming b.beskrive nære sosiale nettverk c.gjengi menneskerettigheter og minoritetsgruppers rettigheter d.gjengi samers rettigheter og status som urfolk
 • beskrive ulike utfordringer som personer med funksjonsnedsettelser opplever i vårt samfunn

Ferdigheter

 • utføre analyse av aktivitetsform i valgt kontekst med et redskap for aktivitetsanalyse (felles nasjonal læringsbyttebeskrivelse)
 • anvende analyse av aktivitetsform for å identifisere faktorer som kan fremme og hemme aktivitetsutførelse (felles nasjonal læringsbyttebeskrivelse)
 • benytte bevegelsesanalyse

Generell kompetanse

 • kan gjenkjenne problembasert læring (PBL) som studiemodell
 • kan følge en problemløsningsprosess (7 trinns prosess fra PBL) i basisgruppearbeid
 • deltar aktivt i basisgruppe og klasseundervisning
 • tar imot og gir konstruktiv tilbakemelding
 • reflekterer over egen læring
 • viser respekt i samarbeid og kommunikasjon med medstudenter og lærere


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet varer hele høstsemesteret første studieår. Forventet arbeidsmengde er 40 timers studieuke der ca. en tredel er timeplanfestet undervisning, en tredel er arbeid med faglige oppgaver sammen med medstudenter og en tredel er selvstudium. For å nå forventet læringsutbytte innehar emnet undervisnings- og arbeidsformer der studentene deltar aktivt i å løse faglige utfordringer.

 • Gruppebaserte læringsaktiviteter som basisgruppearbeid med problemløsning ut fra PBL, ferdighetstrening og seminarundervisning
 • Forelesninger
 • Dokumentasjon og formidling av egen kompetanse skriftlig og muntlig.
 • Vurdering, refleksjon og tilbakemelding over eget og medstudenters arbeid


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav skal være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Aktivitetshistorie - et individuelt muntlig framlegg i gruppe. Omfang: 10 min
 • Aktivitetsanalyse - en individuell skriftlig oppgave. Omfang: 1400 ord
 • Registrert deltakelse i min. 80% av timeplanfestet undervisning

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen. 5 timer. Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ERG-1100