høst 2020
ERG-1110 Introduksjon i ergoterapi. Praksisstudier 1 - 20 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i ergoterapi ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet introduseres studentene for ergoterapifaget og får innblikk i ergoterapeuters arbeidsoppgaver og yrkesetikk. Studentene lærer om ergoterapifagets historie og betydning i samfunnet. Lovverk relevant for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse introduseres. Studentene får introduksjon til rehabilitering og habilitering som virksomhetsområde i helse- og velferdstjenestene. Betydning av kunnskapsbasert praksis vektlegges gjennom hele emnet. Den ergoterapeutiske arbeidsprosess med profesjonell resonnering studeres og utprøves. Brukermedvirkning og utforskning av klienters aktivitetshistorie er sentrale tema i undervisning. Ergoterapeutisk kjernekompetanse bygges med bruk av aktivitetsanalyse, virksomhetsanalyse og andre aktivitetsbaserte kartleggingsverktøy. Studentene introduseres for tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi forøvrig. Gjennom gruppearbeid og samarbeid i praksisstudier gis studentene mulighet til å lære om andre faggruppers kompetanse og oppøve egen samhandlingskompetanse.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • Kan beskrive aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver for ergoterapeuter
 • Har kunnskap om ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer
 • Kan beskrive ergoterapifagets historiske utvikling
 • Kan beskrive en ergoterapeutisk arbeidsprosess og ergoterapeuters profesjonelle resonnering. a.Kan forklare menneskers aktivitetsutfordringer ved bruk av Modell for menneskelig aktivitet (MOHO) b.Kan beskrive et aktivitetsbasert kartleggingsverktøy c.Kan forklare aktivitetsanalyser og virksomhetsanalyser som en del av en ergoterapeutisk arbeidsprosess i praksis (felles nasjonal læringsutbyttebeskrivelse) d.Kan beskrive hvordan ulike tiltak iverksatt av ergoterapeut kan bidra til endringer i samspillet mellom person/aktivitet/omgivelser e.Kan referere til eksempler der tekniske hjelpemidler er anvendt for å fremme aktivitet og deltagelse f.Kan beskrive hvordan ergoterapeuter anvender biomekanisk og/eller kognitivt perseptuelt perspektiv i sin yrkesutøvelse g.Kan beskrive hvordan ergoterapeuter anvender relasjonell kunnskap i sin yrkesutøvelse
 • Kan definere rehabilitering og habilitering og ergoterapeuters funksjon innen feltet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan gjenkjenne ergoterapeutens anvendelse av kunnskap om meningsfull aktivitet
 • Kan delta i en ergoterapeutisk arbeidsprosess
 • Kan benytte og dokumentere aktivitetsanalyser og virksomhetsanalyser (felles nasjonal læringsutbyttebeskrivelse)
 • Kan benytte kartleggings- og undersøkelsesredskaper i praksisstudiene
 • Kan gjenkjenne hvilke strategier ergoterapeuten anvender for å fremme aktivitet og deltagelse
 • Kan delta sammen med ergoterapeut i anvendelse av teknologiske løsninger for å imøtekomme personers behov for deltakelse i aktivitet. a.Kan beskrive utprøving, vurdering og tilpasning av tekniske hjelpemidler b.Skal delta i å skrive søknad på tekniske hjelpemidler ut fra relevant lovverk og personers behov
 • Følge med på hvordan personers og pårørendes erfaringskompetanse anvendes i ergoterapiutøvelse
 • Kan identifisere etiske problemstillinger i praksisstudiene
 • Kan følge og henvise til lovverk som er relevant for praksissted

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Følger utdanningen og praksisstedets regler for arbeidstid og tilstedeværelse
 • Følger ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer i praksis
 • Deltar i dokumentasjon av ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • Kan beskrive oppgaver til og samhandle med samarbeidspartnere i praksis
 • Kjenner til hvordan praksisstedet ivaretar prinsippene om brukermedvirkning


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet løper parallelt med ERG-1100 deler av høsten og varer halve vårsemesteret. Undervisningen foregår både på campus og i praksisstudier i helsetjenesten. I campusbasert undervisning er forventet arbeidsmengde 40 timer studieuke, der ca. en tredel er timeplanfestet undervisning, en tredel er arbeid med faglige oppgaver sammen med medstudenter og en tredel er selvstudium. Omfang av undervisning i praksisstudier - se avsnitt om praksis.

All undervisning er rettet mot å nå forventet læringsutbytte og gir mulighet for svært varierte studentaktive læringsformer.

Undervisning på campus før og etter praksis

 • Gruppebasert undervisning: Gruppearbeid med casebasert læring og ergoterapeutisk arbeidsprosess, praksisforberedelser og refleksjon over praksiserfaringer, ferdighetstrening og seminarundervisning.
 • Introduksjonsforelesninger i utvalgte tema.
 • Vurdering og tilbakemelding av eget og medstudenters arbeid

I praksis lærer studentene i autentiske situasjoner. Praksisundervisningen er veiledet av autorisert ergoterapeut som også fungerer som rollemodell i studentens læreprosess. Etter endt praksis skal studenten utarbeide en skriftlig presentasjonsmappe som følger studenten til praksis andre studieår (P2). Nærmere beskrivelse om innhold finnes i Protokoll for praksis. Både i campus- og praksisundervisning skriver studentene individuelle oppgaver som legges i mappe. Av disse velges mappebidrag til eksamen.

Praksis

Forventet arbeidsmengde i praksis er min. 40 timer studieuke. Studenten følger normal arbeidstid på praksisstedet. De øvrige timene er studietid. Studietid innenfor praksisstedets normale arbeidstid avtales med praksisveileder.

Praksis i emnet foregår i kommune- og institusjonshelsetjeneste i hele Nord-Norge. Utdanningen fordeler tilgjengelige praksisplasser til studentene ut fra nærmere angitte kriterier. Praksis i dette emnet er:

 • 3 dager introduksjonspraksis hos ergoterapeut i Tromsø, fortrinnsvis sammen med medstudent(er), gjennomført med min. 90% tilstedeværelse.
 • 7 uker praksis (P1) hos ergoterapeut i landsdelen. Praksis P1 må være bestått for å få adgang til eksamen i emnet. Vurdering av bestått / ikke bestått praksis gjøres ut fra nærmere angitte kriterier inkludert skikkethetsvurdering. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Muntlig individuell presentasjon fra praksissituasjon med påfølgende refleksjon i gruppe. Omfang: 10 min presentasjon.
 • Registrert deltakelse i min. 80% av timeplanfestet undervisning på campus og min. 90% i praksis.
 • Praksis må være bestått - se eget punkt.

Eksamen Individuell skriftlig mappeeksamen med min. 2 utvalgte mappebidrag. Vurdering: Bestått / ikke bestått

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: ERG-1110