høst 2020
ERG-2021 Helse, aktivitet og deltakelse hos voksne - 12 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og er forbeholdt studenter med studierett på dette studieprogrammet. Kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: For å starte på emnet må studenten ha bestått ERG-1030 og alle de foregående eksamener, og ha fått godkjent arbeidskrav i ERG-2010.


Innhold

Dette emnet har fokus på hvordan ulike sykdommer, skader og livsproblemer, kan medføre konsekvenser for voksnes hverdagsaktiviteter. Kunnskap om arbeidsrelaterte forhold, ergonomi / forebygging og helsefremmede tiltak drøftes. Videre fokuseres på hvordan ergoterapeuten kan behandle, rehabilitere og tilrettelegge for å fremme voksnes helse, aktivitet og deltakelse i familie, hjem, jobb, fritid og nærmiljø. Grunnlag vil være både kunnskap om voksnes aktivitetsliv, sykdomslære og samfunnets tjenester (tiltak).

Hva lærer du

Generell kompetanse: 1. Forplikter seg til ansvar for egen og medstudenters læring gjennom aktivt å innhente og bidra med kunnskap i undervisning og gjennom å følge opp de avtaler som gjøres med medstudenter og undervisningspersonell.

Kunnskap i ergoterapi: 1. Forklarer hvordan helsemessige og sosiale forhold kan påvirke voksnes aktivitet og deltakelse i hverdagen. 2. Forklarer hvordan aktivitetsdeltakelse i hjem, arbeid og fritid kan påvirke helse. 3. Beskriver relevant ergoterapeutisk kunnskapsgrunnlag som gjelder for arbeidshelse 4. Beskriver ergoterapeutens kompetanse i forhold til helsefremmende og arbeidsrelaterte tiltak. 5. Gjøre rede for ergoterapeutens rolle i behandling og rehabilitering. 6. Kan bruke kunnskap fra ergoterapi, medisinske fag og andre støttefag (psykologi, sosiologi, etikk, samfunnsvitenskap m.m.) for å planlegge og begrunne tiltak til ulike aktivitetsproblemer. 7. Forklarer hvordan ergoterapeuter anvender velferdsteknologi for å fremme klienters deltakelse i aktivitet. 8. Diskutere hvordan et aktivt liv i eget hjem kan påvirkes av forholdet mellom universell utforming og hjemmet som privat arena.

Ferdigheter i ergoterapi: 1. Gjør rede for og anvender relevante kartleggingsmetoder og -instrumenter som anvendes til voksne med ulike aktivitetsproblemer og diagnoser. 2. Kartlegger og vurderer tiltak ift psykososialt arbeidsmiljø 3. Fastsetter mål for ulike tiltak til voksne på bakgrunn av aktivitets- og funksjonsvurdering. 4. Gjør rede for og anvender ulike metoder for behandling og rehabilitering av voksne med ulike aktivitetsproblemer. 5. Muliggjør aktivitet gjennom tilrettelegging i omgivelsene. 6. Gjennomfører og formidler muntlig og skriftlig dokumentasjon fra ergoterapeutisk arbeid i tråd med gjeldende lovverk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Ved utveksling av studenter kan også svensk og dansk benyttes som undervisnings og eksamensspråk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, basisgruppearbeid, seminarundervisning inkludert opposisjonsseminar, studentundervisning.

Eksamen

Arbeidskrav: Studentundervisning hvor kullet deles i 2. Den ene gruppen gjennomfører arbeidskrav 1A i ERG-2021 og 1B i ERG-2030, og motsatt for den andre gruppen. A. Forelesning for medstudenter, gruppe på 2-5 studenter, med notat 800 ord. B. Ferdighetstrening med medstudenter, gruppe på 2-5 studenter, med notat 800 ord.

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe, ca. 2000 ord, basert på arbeid med case. Varighet: 2,5 dager Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått.

Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen. Ved vurdering til karakter F gis det adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. § 22 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø


Timeplan

Studiepoengreduksjon

ERG-2020 Helse, aktivitet og deltakelse hos voksne 10 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 12
  • Emnekode: ERG-2021