høst 2020
ERN-2002 Humanfysiologi del 2 - 5 stp

Sist endret: 22.10.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på bachelorprogrammet i ernæring.

Emnet kan tas som valgemne for studenter med studierett på bachelorprogrammet i biomedisin, men de må da ta kontakt med studiekonsulent for emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn

Innhold

Dette emnet går grundigere inn i fordøyelsen og reguleringen av fordøyelsen. Omsetning av næringsstoffene blir drøftet grundig. Emnet tar også for seg temperaturregulering, lukt-og smakssans, samt reproduksjonssystemet

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Studentene skal kunne:  

Kunnskaper:

 • Beskrive lukteepitel og luktelapp og forklare hvordan vi kan skille mellom ulike lukter
 • Beskrive smaksløkenes oppbygning og forklare hvordan smakscellene stimuleres samt hvordan vi kan skille mellom ulike smaker
 • Beskrive den anatomiske og histologiske oppbygningen til fordøyelsessystemet, inkludert munnhule og spyttkjertler
 • Beskrive funksjonen til og sammensetningen av fordøyelsessekretene, samt nervøs og hormonell regulering av produksjonen av disse sekretene
 • Beskrive motilitet i fordøyelseskanalen og reguleringen av denne
 • Gjøre rede for fordøyelse og absorpsjon av næringsstoffene i fordøyelseskanalen
 • Beskrive kroppens energibalanse
 • Beskrive omsetningen av næringsstoffene etter måltid og under faste, ved hvile og ved fysisk aktivitet, og den hormonelle reguleringen av dette
 • Forklare hvordan temperaturreguleringen i kroppen foregår
 • Beskrive oppbygningen og funksjonen til de kvinnelige og mannlige reproduksjonsorganene
 • Beskrive befruktning og de hormonelle og fysiologiske endringene hos kvinner gjennom svangerskapet og ved amming

Ferdigheter:

 • Måle oksygenforbruk og beregne metabolsk hastighet hos mennesket ved hvile og under arbeid

Generell kompetanse:

 • Skrive laboratorierapport


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieundervisning.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen som bedømmes med karakterene A-F, der F er ikke-bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent før man kan ta eksamen.  

Arbeidskrav:

 • Gjennomført laboratoriekurs og innlevering av laboratorierapport.
 • Deltakelse på gruppearbeid  

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ERN-2002