Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

FSK-1100 Fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp

Sist endret: 02.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i de norske marine næringenes historiske utvikling, organisering og rammebetingelser, med vekt på det som har skjedd etter endringen av det internasjonale havrettsregimet på 1970-tallet. Vilkårene for bærekraftig vekst, entreprenørskap, innovasjon og verdiskaping innenfor fiskeri og oppdrett blir presentert og analysert. Det blir det lagt vekt på hvordan samspillet mellom ressursgrunnlag, teknologi, markeder, institusjoner, politikk, vitenskap og globalisering har påvirket næringsutvikling, organisering og bærekraft. Emnet skal legge et grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av de marine næringene.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

Kunnskap:

 • forklare hovedtrekkene i utviklingen og organiseringen av norsk fiskeri- og oppdrettsnæring
 • beskrive de grunnleggende forvaltningsprinsippene og reguleringsformene
 • redegjøre for fiskeri- og oppdrettsnæringens betydning i det norske samfunn
 • klargjøre de viktigste internasjonale forutsetningene for marin næringsutvikling og verdiskaping
 • forstå de miljømessige, sosiale, økonomiske og etiske sidene ved bærekraftig utvikling

 

Ferdigheter:

 • analysere innovasjonsprosesser, organiseringen av verdikjeder og nasjonale og internasjonale rammebetingelser for marin næringsvekst
 • anvende kunnskap og begreper om marin næringsutvikling i forbindelse med diskusjoner og presentasjoner
 • være i stand til å finne fram til relevant faglitteratur og kritisk vurdere ulike kilder
 • disponere og skrive oppgaver som tilfredsstiller kravene til en akademisk tekst
 • kunne arbeide i grupper for å løse tverrfaglige problemstillinger

 

Generell kompetanse:

 • kunne redegjøre for de viktigste institusjoner og organisasjoner i tilknytning til fiskeri- og oppdrettsnæringen
 • forstå de norske marine næringenes plass i en internasjonal sammenheng
 • vise grunnleggende kjennskap til temaer og konfliktspørsmål i den aktuelle debatten om fiskeri, oppdrett og andre marine næringer
 • drøfte fordeler og ulemper ved ulike tiltak med sikte på å utvikle fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge
 • se betydningen av å samarbeide og å kombinere ulike faglige tilnærminger i arbeidet for problemløsning og innovasjon i fiskeri- og oppdrettsnæringen   

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det legges vekt på studentaktiv læring. Undervisningen omfatter blant annet forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner, ekskursjon og veiledning.

Eksamen

En gruppeoppgave basert på oppgitt tema (teller 50%) og en fire timers individuell skriftlig eksamen (teller 50%). Bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått. Begge deler må være bestått.

Arbeidskrav:  Tre arbeidskrav skal være bestått før eksamen.

 • Arbeidskrav 1: Skriftlig arbeid knyttet til ekskursjonen
 • Arbeidskrav 2: Godkjent arbeidsplan og disposisjon for gruppeoppgaven
 • Arbeidskrav 3: Obligatorisk deltakelse på skriveseminar og gjennomført iKomp, et nettkurs i informasjonskompetanse

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må begge deler av eksamen avlegges på nytt. Kontinuasjonseksamen består av en to ukers hjemmeeksamen med selvvalgt problemstilling og en skriftlig skoleeksamen. Det gis ikke veiledning til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig 02.12.2020
Hjemmeeksamen utlevering 28.10.2020 innlevering 11.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SVF-1512 Marin næringsutvikling 10 stp
SVF-1511 Fiskeriorganisering/-rett og næringsutvikling 5 stp


Kontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Jahn PJohnsen (2).jpg

Jahn Petter Johnsen


Professor
Telefon: +4777646784 jahn.johnsen@uit.no