høst 2020
FYT-2510 Fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid - 5 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i emnene FYT-2010 og FYT-2030.

Innhold

Emnet er en del av 5. semester i fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Studenten får trening i prosjektarbeid. Studenten videreutvikler sine ferdigheter i oppgaveskriving. Studentene skal integrere kunnskap og ferdigheter fra tidligere emner, og bruke det i forhold til helsefremmende og primær- og sekundærforebyggende fysioterapi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • anvende relevante metoder som intervju, observasjon og dokumentanalyse i kartlegging av forhold som påvirker helse og funksjon innenfor ulike arenaer i samfunnet
 •  forstå hvordan miljømessige, mellommenneskelige og organisatoriske forhold påvirker funksjon og helse
 • forstå hvordan demografiske forhold innvirker på helsefremmende og forebyggende arbeid
 •  planlegge og gjennomføre et mindre prosjektarbeid
 • skrive en strukturert oppgave basert på eget datamateriale
 • formidle et fysioterapeutisk perspektiv på helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kjenne til lovverk, forskrift, retningslinjer, veiledere og rundskriv som gjelder for helsefremmende og forebyggende arbeid


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Fire dager feltarbeid knyttet til eget prosjekt. Selvstudium, gruppearbeid og forelesninger.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i høstsemesteret. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FYSIO-105-B Fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid 5 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FYT-2510