høst 2020
FYT-2530 Bacheloroppgave - 15 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i emnene FYT-2010, FYT-2030, FYT-2020 og HEL-1700

Innhold

Emnet er en del av 5. og 6. semester i fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (2 sp); stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk (3 sp); vitenskapsteori og forskningsmetode (2sp); etikk (3 sp); personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse (1 sp); biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse (1 sp); bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring (1 sp); i sykdomslære og funksjonshemming (1 sp); behandling rehabilitering og habilitering (1 sp). Studentene skriver en selvstendig oppgave basert på litteraturstudier eller feltarbeid. Emnet er avslutningen på bachelorstudiet i fysioterapi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • utføre prosjekt- og utviklingsarbeid og velge relevant metode i forhold til problemstilling
 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kjenne til forskningsrapportenes metodiske oppbygning, og skal kunne forklare ulike forskningsmetoders muligheter og begrensninger
 • drøfte fysioterapifagets teori og praksis, og kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid. De skal kunne reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter
 • tilpasse seg rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene. Studenten skal kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper
 • kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, basisgrupper, seminar knyttet til felles innholdsdel, selvstendig oppgave og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Muntlig fremlegg av prosjektskisse. Seminar på felles innholdsdel.

Eksamen:Skriftlig oppgave individuelt eller i par med individuell muntlig eksaminasjon. Oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksaminasjon. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

FYSIO-107 Bacheloroppgave 15 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FYT-2530