høst 2020
HEL-3120 Metodologi, metoder, forskningsetikk - 10 stp

Sist endret: 16.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogrammet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet utdyper vitenskapsteoretiske forutsetninger for ulike metodiske tilnærminger i helsefagene og omfatter forskningsmetoder og forskningsdesign av kvalitativ og kvantitativ karakter. Ulike metoders anvendelsesområder belyses, og forholdet mellom teori, empiri og praksis blir tematisert. Emnet gir innføring i forskningsetikk som grunnlag for refleksjon over generelle forskningsetiske problemstillinger og vurdering av aktuelle konkrete prosjekter. Emnet omhandler også saksbehandling knyttet til forhåndsgodkjenning av prosjekt.

Hva lærer du

Studentene skal etter bestått emne kunne: ¿ beskrive og drøfte sammenhenger mellom grunnlagstenkning, forskningsspørsmål og metode og redegjøre for hvilke implikasjoner valgte posisjoner får for forskningsprosessen og forskerrollen ¿ anvende grunnleggende begreper innenfor kvalitativ og kvantitativ metode ¿ beskrive hva som karakteriserer ulike forskningsdesign innenfor kvalitativ og kvantitativ metode ¿ diskutere særegenheter ved ulike analysemetoder innenfor kvalitativ og kvantitativ metode ¿ beskrive hvordan forskningsspørsmål henger sammen med metodevalg og mer overordnede metodologiske diskusjoner om det undersøkte fenomenets beskaffenhet ¿ gjøre rede for og begrunne hovedprinsippene for etikk innenfor helsefaglig forskning og gjøre etiske forsvarlige vurderinger knyttet til forskningsprosessen ¿ gjennomføre systematiske litteratursøk og vurdere kritisk forskningslitteratur som bygger på både kvalitative og kvantitative studier ¿ planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid under veiledning ¿ fortsette egen kompetanseutvikling på en selvstendig måte ¿ kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på eget fagområde med andre faggrupper og til allmennheten

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, praktiske øvelser og pc-lab. Dette varierer noe mellom de enkelte studieretninger.

Kvalitetssikring av emnet: Se under studieprogrammet som helhet.


Eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen ut fra en gitt oppgavetekst som er knyttet til metode/metodologi. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for oppgaven. Oppgaven bedømmes av en intern og en ekstern sensor. Vurderingsuttrykk: A-E for bestått og F for ikke bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet  


Timeplan


Studiepoengreduksjon

HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi 10 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HEL-3120