høst 2020
HEL-3227 Psykomotorisk fysioterapi del 2 - 20 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i fysioterapi, studieretning psykomotorisk fysioterapi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3226 Psykomotorisk fysioterapi del 1

Innhold

Emnet viderefører og utvikler tema fra HEL-3226 og omhandler spesialisert fysioterapeutisk handlingskompetanse relatert til pasient- og brukergrupper med psykiske og psykosomatiske problemer som behandles i primærhelsetjenesten, i distriktspsykiatriske sentra og i spesialisthelsetjenesten forøvrig. 

Emnet veksler mellom teoretiske og praktiske kunnskapsformer; mellom øving i faglige metoder, kontrastering mellom disse og kritisk refleksjon ved hjelp av studiets teoretiske perspektiver.

Innenfor et overordnet mål om at fysioterapi skal bidra til å utvide den enkeltes handlingsrom og livsutfoldelse tematiseres hva som er adekvat behandling og realistiske målsettinger, samt hvordan de kan nås på forskjellig vis ved at metoder og virkemidler fra ulike tradisjoner benyttes og tilpasses. Emnet vil fokusere faglige utfordringer i forhold til at den enkelte på egne premisser støttes i å (videre)utvikle fortrolighet og tillit til egen kropp - til seg selv. Mening, mestring og "hjelp til selvhjelp" er sentrale stikkord.

Analytisk oppmerksomhet rettes mot hvordan ulike virkemidler og tilnærminger ivaretar og bekrefter pasienten som selvstendig og meningsberettiget, fungerer bevisstgjørende og motiverende, og hjelper den enkelte til å (gjen-)oppdage, erkjenne og videreutvikle egne ressurser gjennom aktivitet og refleksjoner over egne vaner og væremåter, og gjennom utprøving av nye handlinger og bevegelser.

Sykdomsbildet i samfunnet tematiseres, med spesiell oppmerksomhet på muskel- og skjelettsykdommer, smerteproblematikk og psykiske lidelser. Emnet utdyper betydninger livserfaringer kan ha for helse og sykelighet, og for behandling. Erfaringer av omsorgssvikt, vold, overgrep og migrasjon vil bli spesielt belyst med tanke på fysioterapeutisk tilnærming. Emnet utdyper hvordan rammer og samarbeid legger føringer for problemforståelse, valg av faglige tilnærmingsmåter og terapeutiske forløp. En vil belyse hva slags konsekvenser ulike tenkemåter og kunnskapstradisjoner har for forståelse av og praksis i fysioterapi, og for fysioterapeuters rolle og funksjon i tverrfaglig samarbeid.

Sentrale tema for grupperettet arbeid er gruppeledelse og -dynamikk, og valg av aktivitetsformer ut fra mål for bevegelsesgrupper. Samtalens innhold, form og plass i gruppeaktiviteter vil bli belyst. Studentene deltar i bevegelsesgruppe på samlinger. Aktivitetene her velges med tanke på at studentene skal bli kjent med aktuelle tradisjoner i fagfeltet, samtidig som studentene utvider eget repertoar av faglige virkemidler.

Emnet gir opplæring i velferdsordninger og trygdemedisinske tema[1].

 #_ftnref1

[1] Innhold tilsvarer Kurs i trygdefaglige emner for manuellterapeuter, kiropraktorer og leger ved UiO.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Etter gjennomført emne kan studenten

 • redegjøre avansert om belastningslidelser, sammensatte tilstander og psykiske lidelser
 • redegjøre for inngående kunnskap om sammenhenger mellom negative livserfaringer, helseproblemer og sykelighet. Særlig fokuseres det på traumatiserende erfaringer og migrasjon.
 • redegjøre for og analysere muligheter og begrensninger ved bruk av kroppslige innfallsvinkler ved psykiske og psykosomatiske lidelser og hvordan fysioterapi kan utfylle andre faglige tilnærmingsmåter
 • redegjøre for og drøfte forståelsesramme, undersøkelsesform, behandlingsprinsipper og virkemidler i Norsk psykomotorisk fysioterapi
 • redegjøre for prinsipper for individualisering og tilpasning av tiltak ut fra pasientens livshistorie og -situasjon, tilstand og reaksjoner
 • redegjøre for teorier om gruppedynamikk og gruppeprosesser, og betydning av gruppedeltagelse for mennesker i ulike livssituasjoner
 • redegjøre for oppbygging av klassifikasjons- og diagnosesystemer for primær- og spesialisthelsetjenesten og drøfte relevans for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
 • redegjøre for og drøfte kroppsundersøkelser som Global Fysioterapi Metode-52 (GFM-52) og Body Awareness Rating Scale (BARS)
 • redegjøre for og drøfte behandlingsformen Basic Body Awareness Therapy.
 • redegjøre for avansert kunnskap om gruppeprosesser, -dynamikk og -ledelse relatert til bevegelsesgrupper med ulike siktemål
 • redegjøre for og reflektere over etiske aspekter ved ulike undersøkelsesformer, vurderinger og tiltak med fokus på autonomi, medvirkning og anerkjennelse
 • redegjøre for inngående kunnskap om trygdefaglige emner
 • redegjøre for de psykodynamiske begrepene overføring og motoverføring og drøfte deres kliniske relevans

 

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne kan studenten

 • etablere, holde vedlike og avvikle behandlingsforløp og behandlingsallianser
 • aktivt trekke inn den enkeltes erfarings- og meningsverden i undersøkelse, behandling og aktiviteter
 • utføre spesialiserte undersøkelses- og behandlingselementer fra Norsk psykomotorisk fysioterapi på en kompetent måte tilpasset til den enkeltes tilstand og situasjon utfra samtale, (sam-)handling og kroppslige forhold og ytringer
 • formidle observasjoner og refleksjoner, vurderinger og valg til pasienter underveis, samtale om hva som skjer og drøfte videre opplegg
 • sammenfatte, avveie og konkludere informasjon utviklet gjennom undersøkelsen
 • vurdere om fysioterapeutisk behandling er aktuelt eller ikke, og velge hva slags mål og virkemidler som skal tas i bruk når fysioterapi er indisert
 • anvende en viss bredde av faglige metoder, aktiviteter og virkemidler kompetent og kreativt - individuelt og i gruppesammenheng
 • integrere kroppslig og verbal samhandling på en personlig og integritetsstøttende måte
 • inngå i teamarbeid og fremme samarbeid om felles mål
 • redegjøre muntlig og skriftlig for faglige vurderinger som en del av en flerfaglig utredning av pasienten og formidle selvstendige vurderinger til pasient, spesialister og NAV.
 • redegjøre for velferdsordninger og trygdefaglige problemstillinger
 • vurdere kritisk eget bidrag til pasienters utvikling og til virkninger og konsekvenser av fysioterapeutisk (be)handling i ulike perspektiv

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne kan studenten

 • utvikle egen praksis gjennom systematisk og kritisk bearbeiding av kliniske erfaringer
 • analysere kritisk ulike teoretiske og kliniske informasjonskilder som kilde til nytenkning og fagutvikling i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
 • kritisk analysere og formidle fysioterapiens relevans ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer i dagens samfunn
 • analysere, kritisk drøfte og formidle relevante faglige problemstillinger og presentere relevant forskning, teori og empiri innenfor fagområdet
 • reflektere over etiske aspekter ved terapeutisk samhandling og kommunikasjon


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, men eksamen kan avlegges på svensk, dansk eller engelsk etter avtale.

Undervisning

Arbeidsomfang er totalt 600 timer som fordeles på arbeidsformene:

 • Samlingsbasert undervisning: 50 timer (inkl. forelesninger, seminar- og ferdighetsundervisning individuelt og i grupper, samt gruppearbeid).
 • Selvstudier og gruppearbeid mellom samlingene (120 timer)
 • Praksisstudier: 375 timer (inkl. planlegging, gjennomføring, journalføring, loggføring 125 pasientkonsultasjoner x 3)
 • Praksisveiledning: 40 timer.
 • Arbeidskrav: 15 timer (5 timer x 3).


Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskrav som vurderes av praksisveileder:

 • Praksis på egen arbeidsplass: Ca. 125 pasientkonsultasjoner med pasienter som har ulike plager og lidelser. Samlet praksis i emnene HEL-3226 + HEL-3227 skal være minimum 200 konsultasjoner. Avvik på inntil 20 prosent kan godkjennes dersom forventet læringsutbytte er oppnådd.
 • Loggføring over praksis.
 • Utføre og dokumentere undersøkelse, vurderinger og behandlingsforløp til 2 pasienter med ulike plager og lidelser.

Arbeidskrav som vurderes av faglærer:

 • Utføre og dokumentere undersøkelse, vurdering og behandlingsforløp til 1 pasient.
 • Planlegge og lede bevegelsesgruppe   
 • Skriftlig refleksjonsnotat og evaluering av bevegelsesgruppeforløpet. 
 • Framlegg av gitt oppgave i seminar
 • Obligatorisk tilstedeværelse i undervisning (min. 80 % tilstedeværelse).
 • Gjennomført veiledning ca. 40 timer. Samlet veiledning i HEL-3226 og HEL-3227 skal være 70 timer

 

Retningslinjer for arbeidskravene er utarbeidet.

Eksamen:

Klinisk eksamen avvikles i 4. semester over 2 dager:

 • 1. dag: Undersøkelse og vurdering av pasient, skrive journal.             
 • 2. dag: Levere journal, vise behandling med pasienten som ble undersøkt dagen før, muntlig eksaminering.

Eksamen vurderes ut fra karakterskalaen A - F, der F er ikke bestått.

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.

Kontinuasjonseksamen arrangeres påfølgende høst.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Ukjent | Annet |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: HEL-3227