høst 2020
HEL-3902 Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykisk helse - 40 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Mastergradsprogram i helsefag. Emnet  kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Studenten må ha bestått alle emneeksamener tilsvarende 80 studiepoeng.

Innhold

Mastergradsoppgaven innebærer fordypning i eget fag. Studentene får mulighet til å behandle systematisk tema innen eget fagfelt. Oppgaven skal ha relevans for faget der studenten har sin bachelorgrad eller grunnutdanning.

Det gis anledning til å skrive både teoretiske oppgaver og oppgaver hvor det gjennomføres empiriske undersøkelser. Teoretiske oppgaver omfatter drøfting og refleksjon over publisert litteratur. Empiriske oppgaver bygger på innsamlet materiale som bearbeides metodisk.

Mastergradsoppgaven kan skrives som monografi (inntil 25 000 ord) eller i artikkelformat (inntil 18 000 ord). Den skal inneholde et norsk og et engelsk sammendrag samt en egen oversikt over selvvalgt litteratur.

Velges artikkelform skal masteroppgaven omfatte en artikkel og et sammendrag som skal inneholde bakgrunn for valg av tema, teoretisk perspektiv og metodiske overveielser. Artikkelen skal innfri kravene til publisering i vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering. Den skal være skrevet i det format forfatterveilederen til tidsskriftet angir. Studenten skal ved innlevering av mastergradsoppgaven være eneforfatter, men medforfatterskap for veileder skal drøftes før artikkelen sendes til det aktuelle tidsskriftet.


Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • kjenne fagområdet og tilegne seg spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • anvende og diskutere fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • analysere og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets egenart, forskning og teori

Ferdigheter:

 • anvende relevante metoder for forskning for å gjennomføre et avgrenset prosjekt under veiledning
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer
 • planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt knyttet til fagområdet og på en selvstendig måte;

Generell kompetanse:

 • identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger,
 • anvende kunnskaper og ferdigheter til å utvikle og gjennomføre FOU prosjekter
 • behersker fagets uttrykksformer både skriftlig og muntlig


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive mastergradsoppgaven på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Studentene skal under veiledning gjennomføre et individuelt arbeid. Det gis inntil 13 timer individuell veiledning på oppgaven. Veileder blir tildelt etter at prosjektbeskrivelsen er godkjent. Det arrangeres tre oppgaveseminar over to semester, og studentene må ha deltatt på to av tre seminar for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig mastergradsoppgave med påfølgende munlig høring.

Mastergradsoppgaven bedømmes av en eksamenskommisjon bestående av en ekstern og en intern sensor (som ikke er veileder).

Karakter på skriftlig oppgave offentliggjøres senest tre dager før muntlig eksamen, og de som har fått karakteren E eller bedre kan framstille seg til muntlig eksaminasjon. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksaminasjon. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Den skriftlige oppgaven kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom oppgaven bedømmes til karakteren F - ikke bestått resultat. Arbeidskrav: Obligatorisk frammøte på to av tre masteroppgaveseminar. Hvis studenten ikke møter opp bortfaller veiledningstimen som er lagt til seminaret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: HEL-3902