høst 2020
HEL-3903 Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning helsesøsterfag - 40 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Mastergradsprogram i helsefag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et individuelt selvstendig faglig arbeid og avslutter Mastergradsprogrammet i Helsefag, studieretning helsesøsterfag. Studenten velger et tema knyttet til eget fagområde.  Arbeidet med mastergradsoppgaven skal gi erfaring med forskningsarbeid og mulighet for faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling (-er).  Studenten skal utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål. 

 

Det gis anledning til å skrive både teoretiske oppgaver og oppgaver hvor det gjennomføres empiriske undersøkelser. Teoretiske oppgaver omfatter drøfting og refleksjon over publisert litteratur. Empiriske oppgaver bygger på eget innsamlet materiale som bearbeides med vitenskapelig metode.

 

Mastergradsoppgaven kan skrives som monografi (inntil 25 000 ord) eller i artikkelformat.  Den skal inneholde et norsk og et engelsk sammendrag samt en egen oversikt over selvvalgt litteratur.

 

Velges artikkelform, skal masteroppgaven omfatte minimum en artikkel som møter kravene til publisering i anerkjent vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering. I tillegg skal oppgaven inneholde et skriftlig arbeid som utdyper ett eller flere områder som artikkelen åpner opp for. Til sammen har disse tekstene en ramme på inntil 24000 ord, eksklusiv forside, sammendrag, litteraturliste og vedlegg.


Hva lærer du

Studenten skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre et selvstendig faglig arbeid og fremstille arbeidet på en systematisk og tydelig måte under veiledning.
 • utvikle en faglig problemstilling som er relevant for fagets egenart, forskning og teori.
 • anvende relevante metoder for forskning for å gjennomføre et avgrenset prosjekt under veiledning.
 • forklare relevansen og begrensninger av aktuell(e) vitenskapelig(e) metode(r).
 • rapportere prosjektets faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner gjennom en masteroppgave
 • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer.
 • identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til mastergradsoppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer. Dette for at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha et fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for en medstudent. Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig ansatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være tilstede ved framleggene.

Det gis 13 timer individuell veiledning på oppgaven. Veiledningen må tas ut i løpet av normert studietid.


Eksamen

Individuell skriftlig mastergradsoppgave med påfølgende muntlig høring.

Mastergradsoppgaven bedømmes av en eksamenskommisjon bestående av en ekstern og en intern sensor (som ikke er veileder). Fristen for sensur er normalt 6 uker etter innlevering.

Karakteren på skriftlig oppgave offentliggjøres senest tre dager før muntlig eksamen, og de som har fått karakteren E eller bedre kan fremstilles seg til muntlig eksaminasjon. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksaminasjon.

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

 

Arbeidskrav: Obligatorisk frammøte på to av tre masteroppgaveseminar i siste studieår.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: HEL-3903