høst 2020
HEL-3904 Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning aldring og eldreomsorg - 40 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Mastergradsprogram i helsefag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et individuelt selvstendig faglig arbeid som avslutter mastergradsprogrammet i helsefag, studieretning aldring og eldreomsorg. Studenten velger et tema knyttet til eget praksis- og fagområde.  Arbeidet med mastergradsoppgaven skal gi en innføring i forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling (-er) og skal utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål.

Det er anledning til å skrive både teoretiske oppgaver basert på utvalg og analyser av foreliggende litteratur, og empiriske oppgaver der studenten utvikler og bearbeider empirisk materiale gjennom anerkjente forskningsmetoder. Begge typer oppgaver skal inneholde en teoretisk drøfting og refleksjon over publisert litteratur.

Masteroppgaven kan skrives som monografi (25 000 ord) eller i artikkelform (18 000 ord). Det skal også utarbeides en oversikt over selvvalgt litteratur.

Velges artikkelform, skal masteroppgaven omfatte en artikkel og et utdypende skriftlig arbeid som skal inneholde bakgrunn for valg av tema, teoretisk perspektiv og metodiske overveielser. Artikkelen skal møte kravene til publisering i vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering. Den skal være skrevet i det format forfatterveilederen til tidsskriftet angir. Studenten skal ved innlevering av mastergradsoppgaven være eneforfatter, men medforfatterskap for veileder skal drøftes før artikkelen sendes til det aktuelle tidsskriftet.


Hva lærer du

Kunnskap og forståelse:

 • avansert kunnskap innen fagområdet generelt og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • anvende og diskutere fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
 • analysere og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets egenart, forskning og teori.

Ferdigheter:

 • anvende relevante metoder for forskning for å gjennomføre et avgrenset prosjekt under veiledning.
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer.
 • evne til faglig selvstendighet gjennom å planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt.

Generell kompetanse:

 • identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger.
 • anvende kunnskaper og ferdigheter til å utvikle og gjennomføre FOU prosjekter.
 • behersker fagets uttrykksformer både skriftlig og muntlig.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive mastergradsoppgaven på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til mastergradsoppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer. Dette for at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha et fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for en medstudent. Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig ansatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være tilstede ved framleggene.

Forberedende arbeid knyttet til mastergradsoppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer. Dette for at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha et fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for en medstudent. Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være tilstede ved framleggene.

Det gis individuell veiledning på oppgaven, og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningskontrakt (se retningslinjene for arbeid med mastergradsoppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.

Det gis individuell veiledning på oppgaven, og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningskontrakt (se retningslinjene for arbeid med mastergradsoppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Eksamen

Individuell skriftlig mastergradsoppgave med påfølgende muntlig høring.

Mastergradsoppgaven bedømmes av en eksamenskommisjon bestående av en ekstern og en intern sensor (som ikke er veileder).

Karakter på skriftlig oppgave offentliggjøres senest tre dager før muntlig eksamen, og de som har fått karakteren E eller bedre kan framstille seg til muntlig eksaminasjon. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksaminasjon. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Den skriflige oppgaven kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom oppgaven bedømmes til karakteren F - ikke bestått resultat.

Arbeidskrav: Obligatorisk frammøte på to av tre mastergradsoppgaveseminar. Hvis ikke studenten møter bortfaller veiledningstimen som er lagt til seminaret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: HEL-3904