høst 2020
HEL-6100 Vold i nære relasjoner - 30 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet kan tas som selvstendig emne, og er et videreutdanningstilbud på masternivå. Kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag, for eksempel sykepleie, ergoterapi, radiograf, fysioterapi, vernepleie, sosionom eller fysioterapi. Relevant praksiserfaring anbefales.


Innhold

Emnet vektlegger kunnskaper ferdigheter og generell kompetanse når det gjelder sentrale områder, begreper og problemstillinger innenfor arbeid med vold i nære relasjoner. Disse er:

 • Ulike perspektiver på vold som fenomen
 • Barn med skadelig, voldelig- og/eller seksuell adferd
 • Seksualisert vold (voksne/barn)
 • Selvmord og selvskading i et voldsperspektiv
 • Vold i innvandrer- om minoritetsfamilier
 • Ansatte utsatt for vold i sitt arbeid
 • Bekymringssamtaler og dialogisk samtalemetode (DCM) i møte med barn
 • Tverrfaglig samarbeid og hjelpetiltak


Hva lærer du

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har avansert kunnskap om vold i nære relasjoner som fenomen
 • Har avansert kunnskap om vold og seksuelle overgrep som fenomen
 • Har inngående kunnskap om vold i et kulturelt- og minoritetsperspektiv
 • Har avansert kunnskap om selvskading og selvmord i et voldsperspektiv
 • Har inngående kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner
 • Har inngående kunnskap om forebygging av vold i klientarbeid
 • Har avansert kunnskap om dialogisk samtalemetode i møte med barn
 • Har inngående kunnskap om det lokale og sentrale hjelpeapparatet

Ferdigheter:

 • Kan systematisere og analysere observasjoner i møte med personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.
 • Kan analysere og systematisere observasjoner og anvende disse i forebygging (sekundær- og tertiærforebygging) av vold i nære relasjoner.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til teorier og praksis når det gjelder arbeid med vold og seksuelle overgrep.
 • Kan anvende teoretiske prinsipper fra dialogisk samtalemetode i praktisk samtale med barn og voksne
 • Kan i samarbeid med bruker/pasient og pårørende kartlegge og analysere hjelpetiltak og relevant lokalt eller sentralt hjelpeapparat.
 • Kan i samarbeid med kollegaer analysere og iverksette tiltak for å forebygge vold i arbeid med klienter/pasienter
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskap om kulturelle forhold i møte med voldsutsatte og utøvere av vold med minoritetsbakgrunn
 • Kan analysere teori om selvskading, selvmord og vold, og se dette i en fagligteoretisk sammenheng

Generell kompetanse:

 • Kan analysere relevant forskning og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til vold i nære relasjoner.
 • Kan bidra til kompetanseheving i praksisfeltet når det gjelder kunnskap om vold i nære relasjoner.
 • Har evne til refleksjon og kritisk tekning rundt etablering av tiltak overfor mennesker som utsettes for eller utøver vold i nære relasjoner

Gjennomført studie vil gi et grunnlag for å delta i arbeidet med personer som har opplevd vold eller utsetter andre for vold.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre dager. Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene. Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Det forventes stor grad av selvstudier.

Eksamen

Emnet har arbeidskrav bestående av:

 •  tre individuelle innleveringsoppgaver
 •  deltakelse ved minimum 80 % av undervisningsdagene

Individuell hjemmeeksamen. UiTs retningslinjer for oppgaveskriving må følges. Omfang 6000 ord (+/- 10%). Det gis ikke veiledning på eksamensbesvarelsen. Bedømmelsen skal gi vurdering av anvendt teori, struktur, logisk resonnement og refleksjonsevne. Vurderingsuttrykk angis bestått/ikke bestått.

Ved karakteren ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

HVA4100 Vold i nære relasjoner 30 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: HEL-6100