høst 2020
HEL-6101 Krisehåndtering og traumebehandling - 30 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet kan tas som selvstendig emne, og er et videreutdanningstilbud på masternivå. Kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag, for eksempel sykepleie, ergoterapi, radiograf, fysioterapi, vernepleie, sosionom eller fysioterapi. Relevant praksiserfaring anbefales.


Innhold

Emnet gir kunnskaper om sentrale begreper og problemstillinger innenfor fagområdet traumebehandling og krisehåndtering.

 • Krise og traumeraksjoner og traumeforståelse
 • Psykologisk førstehjelp
 • Grunnprinsipper i førstefase traumebehandling
 • Berørte og etterlatte og oppfølging etter alvorlige hendelser
 • Krisehåndtering og kriseledelse
 • Psykososial beredskap


Hva lærer du

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskap om traumeforståelse; krise- og traumereaksjoner og utvikling og ettervirkning av traumer.
 • Har avansert kunnskap om psykologisk førstehjelp
 • Har avansert kunnskap om førstefase traumebehandling
 • Har inngående kunnskap om berørte og etterlatte og oppfølging etter alvorlige hendelser
 • Har avansert kunnskap om grunnleggende prinsipper i krisehåndtering og kriseledelse
 • Har avansert kunnskap om psykososialt kriseteamarbeid

Ferdigheter:

 • Kan systematisere og analysere traumereaksjoner og utvikling og ettervirkning av traumer.
 • Kan analysere tidlige reaksjoner på kriser og traumer og anvende grunnleggende prinsipper i psykologisk førstehjelp.
 • Kan analysere tidlige reaksjoner på traumer og anvende grunnleggende prinsipper i førstefase traumebehandling.
 • Kan analysere og anvende kunnskap om oppfølging av berørte og etterlatte etter alvorlige hendelser.
 • Kan anvende grunnleggende prinsipper i krisehåndtering og kriseledelse
 • Har systematisere og avansert kunnskap om psykososialt kriseteamarbeid

Generelle kompetanse:

 • Kan analysere relevant forskning og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til krisehåndtering og traumebehandling
 • Kan bidra til kompetanseheving i praksisfeltet når det gjelder kunnskap om krisehåndtering og traumebehandling, særlig psykologisk førstehjelp og førstefase traumebehandling
 • Har evne til refleksjon og kritisk tekning rundt etablering av tiltak overfor mennesker som har opplevd kriser og traumatiserende hendelser

Gjennomført studie vil gi et grunnlag for å delta i arbeidet med, mennesker som er utsatt for kriser og traumer.


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre dager. Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene. Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Det forventes stor grad av selvstudier.

Se timeplanen her.


Eksamen

Arbeidskrav

Emnet har et arbeidskrav bestående av:

 • Tre individuelle innleveringsoppgaver
 • Deltakelse ved minimum 80 % av undervisningsdagene

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen. UiTs retningslinjer for oppgaveskriving må følges. Omfang 6000 ord (+/- 10%). Det gis ikke veiledning på eksamensbesvarelsen. Bedømmelsen skal gi vurdering av anvendt teori, struktur, logisk resonnement og refleksjonsevne. Vurderingsuttrykk angis bestått/ikke bestått.

Ved karakteren ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

VKT1013 Krisehåndtering og traumebehandling 30 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: HEL-6101