høst 2020
HEL-6102 Rus og psykisk helse - 30 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Emnet kan tas som selvstendig emne, og er et videreutdanningstilbud på masternivå. Kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag, for eksempel sykepleie, ergoterapi, radiograf, fysioterapi, vernepleie, sosionom eller fysioterapi. Relevant praksiserfaring anbefales.


Innhold

Emnet gir kunnskap om sentrale problemstillinger innenfor fagområdet rus og psykisk helse. Forståelse for ruslidelser, og kunnskapsbasert praksis i møte med personer med rusmiddelproblemer blir belyst.

 • Perspektiver på rus og avhengighetsproblematikk
 • Rusmedisin
 • Kommunalt rus og psykisk helsearbeid
 • Recovery
 • Motivasjon og motivasjonsprosesser
 • Møte med livsutfordringer hos rusavhengige
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Akademisk skriving


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

 • Har inngående teoretisk forståelse for psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle forhold som påvirker og påvirkes mellom psykisk helse og rus
 • Har inngående kunnskap om virkning og konsekvenser ved bruk av rusmidler i forhold til individ, familie og samfunn
 • Har inngående kunnskap om og forståelse av Recovery som overordnet behandlingsprinsipp
 • Har kunnskap om motiverende intervju som redskap i recoveryorientert helsearbeid
 • Har kunnskap om organiseringen av tjenestetilbudet
 • Har inngående teoretisk kunnskap om relevante lovverk og retningslinjer

Ferdigheter:

 • Kan forklare og anvende sentrale begreper innenfor fagområdet
 • Kan fortolke og reflektere etisk over sentrale problemstillinger og dilemmaer i fagfeltet og i egen praksis
 • Kan anvende teoretisk kunnskap i refleksjon over egen praksis
 • Kan anvende ulike typer av samtaleferdigheter
 • Kan innhente og vurderer relevant teori, og aktualisere dette for å belyse og drøfte en problemstilling

Generell kompetanse:

 • Har utviklet og bevisstgjort etikk og menneskesyn, psykisk helse og rus og hvordan dette spiller inn i arbeidet
 • Har evne til refleksjon og kritisk tenkning over ulike konsekvenser av rusmiddelbruk
 • Har evne til refleksjon og kritisk tenkning rundt etablering av tiltak overfor pasienter og pårørende
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i kompetanseheving av praksisfeltet gjennom formidling av teoretisk kunnskap og flerfaglig samarbeid

Gjennomført studie vil gi et grunnlag for å delta i arbeidet med rusproblematikk i ulike deler av helse og velferdssektoren.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre eller fire dager. Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene. Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Det forventes stor grad av selvstudie.

Eksamen

Arbeidskrav

Emnet har et arbeidskrav bestående av:

 • Tre individuelle innleveringsoppgaver
 • Deltakelse ved minimum 80 % av undervisningsdagene

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen. UiT retningslinjer for oppgaveskriving må følges. Omfang ca 5000 ord (+/- 10%). Det gis ikke veiledning på eksamensbesvarelsen. Bedømmelsen skal gi vurdering av anvendt teori, struktur, logisk resonnement og refleksjonsevne. Vurderingsuttrykk angis bestått/ikke bestått.

Ved karakteren ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

HRP4030 Rus og psykisk helse 30 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: HEL-6102