høst 2020
HSY4208 Praksisstudier - kirurgisk avdeling - 12 stp

Sist endret: 16.09.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisstudiet gjennomføres ved felles medisinsk kirurgisk sengepost eller perioperativ avdeling/intensivavdeling. Deler av studiet vil være knyttet til operasjonsavdeling og/eller fødeavdeling. Innhold i praksis står beskrevet i læreplan for praksisstudier 3.-5. semester.

Hovedfokus i denne praksisperioden er pasienter med kirurgiske problemstillinger. Studentene skal ha spesielt fokus på:

 • Pre- og postoperativ sykepleie
 • Observasjoner og tiltak til pasienter med ortopediske problemstillinger, mage-tarm, urologi, øre-nese-hals og gynekologiske problemstillinger
 • Ivaretakelse av barn på sykehus
 • Ivaretakelse av pasienter med kreft og palliativ behandling

Ved oppstart av praksis får studentene en målsetning med kunnskapsmål og ferdighetsmål. Studentene får også en sjekkliste for praksis i operasjonsavdeling og fødeavdeling.


Hva lærer du

Forventninger til kompetansenivå i praktiske studier vil variere alt etter om praksis avlegges i 2. eller i 3.studieår.

Kunnskap

Studenten skal:

 • vise forståelse for og knytte teori om helsefremmende og forebyggende tiltak relatert til pasienter med kirurgiske problemstillinger
 • kunne anvende aktuell litteratur og nyere forskning til å vurdere og begrunne handlinger og ferdigheter
 • tilegne seg kunnskap om- og anvende elektronisk pasientjournal som verktøy i utøvelse av sykepleie 
 • kjenne lover og forskrifter som regulerer spesialisthelsetjenesten
 • kjenne til spesialsykepleieres arbeidsområder

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre mottak, og utskrivelse av pasient fra sykehus
 • utøve livreddende førstehjelp og kunne delta i avansert hjerte-/lungeredning
 • håndtere legemidler forsvarlig og gjøre rede for virkning, bivirkning og komplikasjoner
 • utføre aktuelle praktiske sykepleieprosedyrer i tråd med ny forskning
 • mestre situasjoner som er forbundet med krise, sorg og død
 • anvende hygieniske prinsipper i utøvelse av sykepleie
 • gjøre relevante observasjoner og iverksette tiltak til pasienter med kirurgiske problemstillinger
 • undervise og veilede pasienter og pårørende
 • delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • planlegge helhetlig, ta ansvar for og følge opp flere pasienter

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • reflektere over etiske og faglige problemstillinger knyttet til utøvelse av sykepleie
 • reflektere over egen faglig utvikling og progresjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Fortløpende veiledning av studentansvarlige, kontaktsykepleier, sykepleiere ved sengeposten/spesialavdelinger.

Gruppevis veiledning med lærerveileder.

Gjennomføre skriftlig arbeid som innbefatter:

 • Å skrive daglig logg
 • Å utarbeide personlige mål og holdningsmål for praksisperioden
 • Skriftlig forberedelse til forventningssamtale, midt- og sluttvurdering

(Skriftlige arbeider kan bli endret).


Eksamen

Forkunnskapskrav

Alle emner som er helt eller delvis gjennomført til og med 2. semester. Gjennomført praksisstudier i sykehjem. Godkjent prøve i medikamentregning og eventuelle tidligere perioder med praksisstudier.

Studenten skal legge frem vurderingsskjema fra tidligere praksisperioder til lærerveileder ved oppstart i ny praksisperiode.

Vurdering Som en del av praksisen skal studenten utføre følgende oppgaver for å få praksisen godkjent: - Planlegge og gjennomføre et veiledningsopplegg til pasient/pårørende som case i gruppeveiledning. - Delta på simulering i ferdighetslaboratoriet. - Utarbeide en behandlingsplan/ administrativ pleieplan til valgt pasient med en kirurgisk problemstilling. Pleieplanen skal inneholde pasienthistorikk, datasamling, blodprøvesvar og medisinliste.

Tilstedeværelse i praksis i totalt 8 uker, totalt 240 timer. Det kreves minimum 90% tilstedeværelse i praksis for at studenten skal få sin praksis vurdert som bestått.

Praksisperioden vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurdering gjennomføres midtveis og til slutt i praksisperioden ut fra vurderingsskjema for gjeldende praksis.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått praksisen, så snart det er praktisk gjennomførbart. For studenter som har fått vurdert praksisen sin til ikke bestått to ganger, må studiet som hovedregel avsluttes.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: HSY4208