høst 2020
HSY4211 Praksisstudier - medisinsk avdeling - 12 stp

Sist endret: 17.09.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksisstudiet gjennomføres ved medisinsk sengepost, ved REO eller i medisinsk intensivavdeling. Deler av studiet er knyttet til mottakelse og medisinsk poliklinikk. Det vil også være anledning for å hospitere ved dialysen.

Innhold i praksis står beskrevet i læreplan for praksisstudier 3.-5. semester. Hovedfokus i denne praksisen er pasienter med indremedisinske sykdommer. Studentene skal spesielt ha fokus på:

 • Ivaretakelse av pasienter med lungesykdommer og respirasjonssvikt
 • Ivaretakelse av pasienter med hjertesykdommer
 • Ivaretakelse av pasienter med infeksjon
 • Ivaretakelse av pasienter med diabetes mellitus
 • Ivaretakelse av pasienter med nyresvikt
 • Ivaretakelse av pasienter med hjerneslag
 • Ivaretakelse av pasienter med kreft og palliativ behandling
 • Ivaretakelse av geriatriske pasienter


Hva lærer du

Forventninger til kompetansenivå i praktiske studier vil variere alt etter om praksis avlegges i 2. eller 3.studieår.

Studentene får utlevert målsetninger med detaljerte læringsutbyttebeskrivelser. Overordnet læringsutbyttebeskrivelse:

 

Kunnskaper

Studenten:

 • redegjør for faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt og kronisk syke med medisinske lidelser
 • anvender kunnskap om observasjoner og tiltak ved ulike medisinske lidelser

 

Ferdigheter Studenten:

 • begrunner, iverksetter og evaluerer sykepleietiltak overfor pasienter og pårørende med medisinske lidelser
 • forebygger komplikasjoner og fremmer helse hos pasienter med medisinske lidelser

Generell kompetanse Studenten:

 • ivaretar helhetlig sykepleie til pasienter med medisinske lidelser
 • engasjerer seg i diskusjoner rundt faglige og etiske problemstillinger
 • utfører sykepleiehandlinger i tråd med nyere forskning og etiske krav/retningslinjer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning i medisinsk sengepost av studentansvarlige og sykepleiere ved sengeposten/spesialavdelinger.

Gruppevis veiledning med lærerveileder

Simulering i ferdighetslaboratorium

Mulighet for individuelle veiledninger med lærerveileder


Eksamen

Eksamen

Som en del av praksisen skal studenten utføre følgende oppgaver for å få praksisen godkjent: - Ukentlig logg - Skriftlig forberedelse til forventningssamtale, midt- og sluttvurdering - Administrativ pleieplan til en pasient med medisinsk problemstilling - Refleksjonsnotat knyttet til simulering (etisk problemstilling)

Tilstedeværelse i praksis i totalt 8 uker, totalt 240 timer. Det kreves minimum 90% deltakelse i praksis for at studenten skal få sin praksis vurdert som bestått.

Praksisperioden vurderes som bestått/ikke bestått. Vurdering gjennomføres midtveis og til slutt i praksisperioden og følger eget vurderingsskjema.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: HSY4211