høst 2020
HSY4406 Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og habilitering til barn og ungdom - 4 stp

Sist endret: 31.08.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

1. Sykepleie til barn

* Sorg hos barn og unge. Sorgarbeid og reaksjoner på tap av nære familiemedlemmer.

* Barn som pårørende.

* Sykepleie til barn: Barn i sykehus og deres reaksjoner på innleggelse. Observasjon og overvåkning av barn. Ivareta barns egenomsorgsbehov. Kommunikasjon med barnet og familien.

* Familieperspektivet i møte med det syke barnet.

* Sykepleie til premature barn og nyfødte.

* Etiske utfordringer og dilemma i møte med barn og ungdom og deres familie.

* Forebyggende helsearbeid til barn.

* Innføring i vaksinasjonsprogram.

* Psykiske lidelser hos barn.

* Omsorgssvikt og vold i mot barn og ungdom. Bekymringsmeldinger og lovverket.

2. Habilitering til barn

* Habilitering av barn og ungdom.

 

3. Sykdomslære og farmakologi til barn

* Sykdomslære: Barnesykdommer, infeksjonssykdommer hos barn og ungdom. Kreft hos barn og ungdom. Arvelige og medfødte sykdomstilstander.

* Farmakologi og medikamenthåndtering: Opptak av legemidler hos barn og ungdom. Administrasjonsformer. Premedikasjon, smertelindring, inhalasjonsmedikamenter, febernedsettende og antibiotika. 


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studentene ha oppnådd følgende fagspesifikke læringsutbytte:

Sykepleie til barn:

* har kunnskap om sykepleie til barn i aldersspennet fra 0 - 18 år

* har kunnskap om sykepleie til premature og nyfødte

* har kunnskap om barn og ungdoms spesielle forutsetninger og behov

* har kunnskaper om hvordan man kan hjelpe barn og omsorgspersoner til å mestre opplevelser og reaksjoner som følge av sykdom, lidelse og død

* har forståelse og kunnskap om betydningen av å ivareta familieperspektivet i møte med syke barn og ungdommer, og se foreldres kompetanse i barnesykepleie

* har kunnskap om barn som pårørende

* har innsikt i helsestasjon og skolehelsetjenestens funksjon og oppgaver i forhold til barn og unges helse

* har kunnskap om omsorgssvikt og vold i mot barn og ungdom. Derunder kunnskap om bekymringsmeldinger og aktuelt lovverk

* kunne identifisere ulike etiske utfordringer og dilemma i møte med barn og ungdom og deres familier

* har kunnskap om psykisk helse til barn og ungdom. Herunder emosjonelle forstyrrelser og atferdsvansker

 

Habilitering:

* har grunnleggende kunnskap om habilitering med spesiell vekt på sykepleiers rolle og ansvar innen et habiliteringsforløp

 

Sykdomslære og farmakologi:

* har et teoretisk grunnlag til å kunne utføre sykepleie i forhold til barnesykdommer og sykdomstilstander som opptrer hos barn og ungdom

* har kunnskap om arvelige og medfødte sykdomstilstander til barn og unge

* har kunnskap om spesielle forhold når det gjelder legemiddelhåndtering til barn, og særlig legemidlers virkemåte og omsetning hos barn 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det anvendes en rekke forskjellige arbeidsformer i emnet. Selvstudium, forelesninger som initierer aktiv medvirkning fra studentene, casearbeid som skal avbilde emnets faginnhold samt ulike former for oppgaveløsning.  

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav, men det stilles krav til minimum 80% deltagelse på forelesninger.

Studentene oppfordres til å jobbe med caser og studiespørsmål som eksamensforberedelse.

 

Vurdering

Emnet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. 3 dagers varighet.

Besvarelsene sensureres av en ekstern og en intern sensor. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Bedømmelsen skal gi vurdering av faglighet, struktur, logisk resonnement og refleksjonsevne.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.  


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 4
  • Emnekode: HSY4406