høst 2020
HSY4407 Sosiologi, sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk - 10 stp

Sist endret: 23.09.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Juridiske rammer for yrkesutøvelsen:

Sosiologiske og sosialantropologiske perspektiver på helse- og omsorgstjenesten, organisering av helsetjenesten og helse- og velferdspolitikk

* Helsepolitiske prioriteringer og beslutningsprosesser

* Organisering, styring, finansering og ledelse av helse- og omsorgstjenesten

* Verdi- og målkonflikter, kvalitet, effektivitet og integritet.

* Profesjonalisering i helse- og omsorgstjenesten 


Hva lærer du

Studenten skal etter gjennomført og bestått emne:

* kunne reflektere over- og utvikle sykepleieidentitet

* kunne bidra med egen kompetanse og kjenne til andre yrkesgrupper kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid

* kunne anvende samfunnsvitenskapelig begreper og teori i analyse av praksis innen sykepleie

* kunne gjøre rede for helsetjenestens organisering og helsepolitikk

* kunne identifisere situasjoner der sentrale lovbestemmelser som regulere helse- og omsorgtjenesten er relevant og vise adekvat anvendelse av lovbestemmelsen

* kunne identifisere behovet for og planlegging av kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og innovasjon

* Kunnskap om prinsipper for prosjektarbeid 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid

Eksamen

Gruppe/hjemmeeksamen i sosiologi og sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap, lovverk, og helse- og sosialpolitikk. 3 dagers varighet. Gruppen kan bestå av inntil 4 studenter. Det gis 1 time veiledning på oppgave og løsningsforslag.

Besvarelsene sensureres av en ekstern og en intern sensor. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Logg som beskriver studentenes deltakelse i gruppearbeidet skal ligge ved hver enkelt besvarelse. Studenter som ikke har deltatt aktivt i gruppen vil ikke få bestått, og må da levere individuell besvarelse som må godkjennes hvis emnet skal kunne vurderes til bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HSY4407