høst 2020
HSY4409 Bacheloroppgave i sykepleie - 13 stp

Sist endret: 22.09.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Litteratursøk, kvalitative og kvantitative metoder som studentene kan anvende i bacheloroppgaven, innholdsanalyse, formelle krav, alternative skrivestiler, referansesystem, veiledningsprosessen.  

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

* har kunnskaper om systematiske databasesøk

* kan analysere fag- og forskningsartikler og kan vurdere, presentere og diskutere funnene

* formulerer en relevant og velavgrenset sykepleiefaglig problemstilling for bacheloroppgaven

* foretar relevante valg med hensyn til sykepleiefagets teori og forskningstradisjon i forhold til problemstillingen i bacheloroppgaven

* kan beskrive, analysere og reflektere over yrkesfaglige problemstillinger

* er i stand til å finne frem til teorier som har relevans for sykepleiefaget

* finner relevant og anerkjent litteratur ved hjelp av litteratursøk i databaser som er aktuelle for helsefag

* foretar forskningsetiske overveielser

* bruker referanser og litteraturlister i samsvar med retningslinjer

* kan anvende grunnleggende prinsipper i innholdsanalyse av data

* har kunnskap om alternative metodiske fremgangsmåter for å besvare problemstillingen (se under)

Alternative metoder studenten kan velge

* Avgrenset systematisk litteraturstudie (gransking av artikler, kvalitetsvurdering og sammenstilling av funn). Funnene drøftes ved hjelp av aktuell teori, egne erfaringer og annen aktuell forsknings- og faglitteratur

 

* Kvalitativ intervjustudie med helseprofesjonsutøvere som deltakere

* Kvantitativ spørreskjemaundersøkelse med helseprofesjonsutøvere som deltakere

* En systematisk gransking av pasient- og/eller pårørendeerfaringer av skjønnlitterær eller biografisk litteratur (essay kan benyttes som skrivestil)

* Litterær oppgave hvor en avgrenset problemstilling drøftes ved hjelp av teori, forskning, egne erfaringer og personlige kunnskaper, evt. med case som utgangspunkt (essay kan benyttes som skrivestil) 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, litteratursøk, gruppearbeid og selvstudium, bachelorseminar og oppgaveseminar.

Eksamen

Forkunnskapskrav: Studenten må ha bestått alle tidligere eksamener og praksisperioder før oppgaven leveres.

Obligatoriske arbeidskrav: Følgende arbeid inngår i obligatorisk arbeidskrav og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Godkjent gruppearbeid i databasesøk og artikkelanalyse (4. semester).
  • Godkjent prosjektbeskrivelse (metodekurs 5.sem): Skissen skal inneholde en begrunnelse for valg av tema, metodisk tilnærming og skrivestil, avgrensing, forslag til litteratur, inklusive aktuelle fagartikler og vitenskapelige artikler (fullstendige referanser oppgis). Studieleder og emneansvarlige godkjenner tema og tildeler veileder. Ved ikke godkjent tema har studenten en ukes frist til å finne nytt tema. Veileder har ansvaret for å veilede studenten frem til endelig godkjenning av skissen før oppgaveseminaret avvikles.
  • Deltakelse på bachelorseminaret (6.sem).

 

Annen obligatorisk aktivitet:

  • Deltakelse på oppgaveseminar: Studentene legger frem sine prosjektbeskrivelser gruppevis. Disse skal inneholde problemstilling, metodevalg og forslag til litteratur. Fremlegget blir etterfulgt av spørsmål og respons fra veiledere og medstudenter.
  • To timer individuell veiledning.

Vurdering: Bacheloroppgave. Bacheloroppgaven er en individuell eksamensoppgave på 25 sider (+/- 10%) som leveres elektronisk via WISEflow innen fastsatt frist.

Formelle krav til bacheloroppgaven: Hvis studenten anvender spørreskjema eller respondentintervju som involverer sykepleiere eller andre helsearbeidere som er i et ansettelsesforhold, skal studenten sørge for at respondentenes overordnede leder godkjenner prosjektskisse/metode etter at prosjektet er godkjent av emneansvarlige.  

Intervju eller spørreskjema i forhold til pasienter og pårørende tillates ikke på grunn av forskningsetiske hensyn.

Oppgaven skal inneholde: Sammendrag, innholdsfortegnelse, innledningsdel med bakgrunn for valg av problemstilling, presentasjon av problemstilling og avgrensning, en metodedel, et teoretisk fundament, presentasjon av funn (avhengig av valgt metode), drøfting, avslutning, og referanseliste. Hvis studenten bruker essay skal alle deler integreres.

I litteraturlisten skal antall leste sider selvvalgt litteratur angis. Selvvalgt litteratur på minimum 500 sider skal være aktuell for problemstillingen og skal gå utover pensumlitteraturen i studiet. Minst to vitenskapelige artikler (derav minst en engelskspråklig) som har relevans for sykepleiefaget og minst to fagartikler fra helsefaglige anerkjente fagtidsskrifter skal inkluderes i selvvalgt litteratur.

Oppgavens lengde er på 25 sider +/- 10 %. Det brukes linjeavstand 1 ½, marger 2,5 og skrifttype Times New Roman, 12. pkt.

Veiledning: Individuell veiledning kan starte når studenten har fått tildelt veileder. Hver student kan få veiledning inntil fire ganger. To individuelle veiledninger er obligatoriske.

Veiledning gis til avtalt tid på initiativ fra studenten. Studenten leverer et skriftlig veiledningsgrunnlag i god tid før veiledningen og sørger for planlegging av veiledningsprosessen.

Sensur og karakterfastsetting: To sensorer vurderer og fastsetter karakter (intern og ekstern sensor). Det benyttes bokstavkarakterer fra A-F, hvor F er ikke bestått.

Sensurering gjøres i overenstemmelse med UiT sitt eksamensreglement.

KRITERIER FOR VURDERING AV AVSLUTTENDE EKSAMEN I SYKEPLEIE:

1. Sykepleiefaglig innhold: Problemstillingen settes inn i en klar sykepleiefaglig sammenheng ved at sykepleiebegrep anvendes og utdypes. 

Besvarelsen må være i samsvar med og avgrenset til oppgavens problemstilling. Problemstillingen besvares ved at datamaterialet diskuteres ved hjelp av teori, forsknings- og faglitteratur og praksiserfaringer. Relevant sykepleieteori skal være en del av det teoretiske grunnlaget i oppgaven.

2. Selvstendighet: Besvarelsen må vise selvstendighet i vurdering av standpunkter og påstander. Alle påstander bør underbygges ved hjelp av relevant litteratur, forskningsresultater eller erfaringsbasert kunnskap som anskueliggjøres ved hjelp av eksempler.

Kilder skal dokumenteres korrekt i henhold til APA-system. Det bør i rimelig grad tilstrebes bruk av primær- framfor sekundærkilder. 

3. Organisering av stoffet: Oppgaven skal ha en logisk oppbygging.

4. Skriftlig fremstilling: Det legges vekt på at oppgaven har klare og presise formuleringer og at besvarelsen er oversiktlig. Retningslinjer for oppgaveskriving skal følges. Studentens besvarelse skal være i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og i samsvar med gjeldende helselovgivning, forskningsetikk og retningslinjer som regulerer eksamenssituasjonen og utformingen av eksamensoppgaven.

Ikke bestått bacheloroppgave:

Dersom kriterium 1 ikke er oppfylt, bedømmes besvarelsen til IKKE BESTÅTT.

Hvis ett eller flere av kriteriene 2 - 4 ikke fyller universitetets krav til faglig nivå, kan besvarelsen bedømmes til IKKE BESTÅTT. Studenter som kontinuerer må velge ny problemstilling innenfor samme tema eller innenfor et nytt tema. Tidspunkt for innlevering av ny oppgave fastsettes av UiT. Det gis tre timer veiledning, derav er to obligatoriske. Ved forbedring av karakter må studenten velge ny problemstilling. Det gis to timer veiledning som begge er obligatoriske.

SYKDOM OG FRAVÆR:

Hvis det oppstår sykdom i forbindelse med eksamensavviklingen, må legeerklæring leveres samme dag som underretning gis, eller senest dagen etter. Spørsmål om utsatt innlevering rettes til iho.studier@support.uit.no

KLAGE/ANKE: Sensur kan påklages etter Forskrift om Eksamen ved UiT, Norges Arktiske Universitet og ellers i samsvar med Lov om Universiteter og Høgskoler av 2005-04-01.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 13
  • Emnekode: HSY4409