høst 2020
IDR-1230 Terrengsykling, padling, klatring og orientering - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er tilrettelagt for studenter i år 2 i bachelor i idrett i Alta. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Forkunnskaper: Gjennomført og godkjent 60 studiepoeng i emner innen idrett, kroppsøving, friluftsliv eller fysisk aktivitet og helse.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-0110 Examen Facultatum, idrett, IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi, IDR-1212 Idretter 1, IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening

Innhold

Terrengsykling

 • Innføring i terrengsykling: posisjon, teknikk, trening og vedlikehold.
 • Tursykling: planlegging, klær, utstyr og oppakning, rutevalg, turtempo, orientering og gjennomføring av viddetur

Padling

 • Kano og kajakk på innsjø: fremdrift, manøvrering, sikkerhet, redning, trening
 • Kajakk på sjø: planlegging, vær og vind, sikkerhet, utstyr, turpadling
 • Kajakk i elv: fremdrift, manøvrering, sikkerhet, trening

Klatring

 • Grunnleggende innføring i utstyr, knuter og teknikker
 • Sikkerhet og ansvar ved klatring. Klatrehåndverket. Sikringsskjeden
 • Teknikk og analyse
 • Utholdende styrketrening i forbindelse med klatring
 • Klatring på led

Orientering

 • Orienteringsteknikk - veivalg
 • Valg av terreng
 • Oppbygging av øvelser
 • Metodisk innlæring og gjennomføring av trening
 • Metodisk opplegg for og med unge O-utøvere/grunnskolebarn
 • Arrangere og gjennomføre o-konkurranse


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Ha innsikt i ulike idretters egenart
 • Ha innsikt i teknikk og bevegelsesløsninger relatert til de ulike idretter
 • Vurdere ulike former for trening av ulike idretter og med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå

 

Ferdigheter

 • Analysere teknikk og bevegelsesløsninger i ulike idretter
 • Anvende egne ferdigheter i idrettene som inngår i emnet
 • Formidle idrettene som inngår i emnet for ulike målgrupper

 

Generell kompetanse

 • Forstå sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Vurdere ulike treningsformer for å utvikle fysiske, tekniske og taktiske egenskaper i ulike idretter
 • Ha innsikt i prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, erfaringsinnhenting i lokal idrettskultur, oppgaver og selvstudium.

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i naturområder og i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, dvs utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerinitiert og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.


Eksamen

Arbeidskrav

Obligatorisk og minimum 80 % deltagelse i alle praktiske kurs. Hver student må gjennomføre og få godkjent hvert av de praktiske kursene for å kunne framstille seg til praktisk-metodisk eksamen.

Følgende ferdighetskrav stilles i de ulike idrettene:                 

Terrengsykling

 • Studenten skal sykle ferdighetsløype ca. 10 km innenfor gitt maksimaltid.
 • Studenten skal delta på planlegging og gjennomføring av hele viddeturen.

Padling

 • Gjennomføring av godkjent kameratredning i kano og kajakk.
 • Vise tilfredsstillende ferdighet på flatt vann og i elv

Klatring

 • Vise tilfredsstillende ferdighet og holdning i klatring og sikringsteknikk på brattkortnivå.
 • Studenten skal kunne lede en på forhånd gitt rute.

Orientering

 • Ha gjennomført fire orienteringsløp (minst ett på C-nivå) med godkjent resultat. Godkjent resultat betyr at studenten har funnet alle poster i riktig rekkefølge, innen akseptabel tid, og har diskutert løypenes veivalg.
 • Planlegging og gjennomføring av et opplegg for grunnskolebarn.  

Eksamen og vurdering

Skriftlig 4 timers eksamen.

Hver student må gjennomføre og få godkjent arbeidskravene for å kunne framstille seg til eksamen. Ved eksamen brukes bokstavkarakterer med skalaen A - E og F som ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

IDR-1230 Terrengsykling, padling, friidrett og basketball 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-1230
 • Undersider