høst 2020
MDV-1204 Bibliotek, samfunn og ledelse - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som starter i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap som ønsker å arbeide i bibliotek anbefales å ta emnet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

MDV-2204 Bibliotek, samfunn og ledelse 10 stp
DOK-2204 Bibliotek, samfunn og ledelse 10 stp

Innhold

Emnet gir en bred innføring i organisatoriske, politiske og samfunnsmessige spørsmål knyttet til folke- og fagbibliotekenes virksomhet. Med utgangspunkt i teoretiske perspektiver på organisasjon, ledelse og informasjonspolitikk, rettes fokuset mot biblioteket som organisasjon og mangfoldig samfunnsarena - i samspill med omgivelsene. Vi studerer forholdet mellom bibliotek, brukere og samfunn, og hvordan dette endres og utvikles lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på å undersøke hvordan bibliotek- og bibliotekarrollen endres i lys av teknologisk/digital og samfunnsmessig endring, og hvilke implikasjoner det gir for utvikling, organisering og ledelse av bibliotek.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • bibliotek og biblioteksektoren i et organisatorisk, politisk og samfunnsmessig teoretisk perspektiv
 • aktuelle informasjonspolitiske spørsmål
 • bibliotekets særtrekk som universell velferdsinstitusjon og lokal møteplass, som arena for kontakt og debatt
 • ledelse av bibliotek

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for teoretiske perspektiver på organisasjon og ledelse, og informasjonspolitikk
 • bruke teoretiske begreper til å analysere bibliotekorganisasjonen og forholdet til grupper i lokalsamfunnet, både brukere av biblioteket og ikke-brukere
 • reflektere over aktuelle samfunnsmessige utviklingstrekks betydning for utvikling av relevante bibliotektjenester for brukere og lokalsamfunnet; her er tilpasning til befolkningssammensetningen særlig sentral for å kunne tilby relevante tjenester
 • reflektere over en virkelighet preget av digital ulikhet og mangel på sosial integrasjon mellom sosiale grupper lokalt, og formulere forslag til tiltak og aktiviteter der biblioteket og bibliotekaren deltar som en aktiv aktør i lokalsamfunnet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning/læring med bruk av digitale verktøy i form av databaser og sosiale medier. Det blir ca. 52 timer undervisning fordelt på 13 uker.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • muntlig presentasjon (5-10 min.) av en tekst fra pensum
 • et blogginnlegg om et tema innen bibliotekutvikling. Lenge: ca. 5000 tegn inkl. mellomrom

Eksamen består av:

 • 1 ukes hjemmeeksamen (10 sider)

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1204