høst 2020
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emne kan ikke tas som enkeltemne, men er er obligatorisk for studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur, og valgfritt for studenter på lektorutdanning trinn 8 - 13, studieretning nordisk.

Innhold

Emnet introduserer studentene til sentrale teoretiske og metodologiske problemstillinger innenfor nordisk litteraturvitenskap. Emnet gir en fordypning i teoretiske, metodiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor forskningsfeltet. Emnet har som ambisjon å gi studentene trening i å formulere forskningsspørsmål og å vurdere anvendeligheten og relevansen til ulike forskningsmetoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert kunnskap om litteraturvitenskapelige analyse- og metodespørsmål
 • innsikt i sentrale litteraturteoretiske perspektiver og begreper
 • forståelse for grunnleggjande litteraturteoretiske problem

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere og drøfte ulike sentrale teoretiske posisjoner i den nordiske litteraturvitenskapen
 • kjenne igjen, beskrive og vurdere ulike faglige og teoretisk-metodiske posisjoner i faget
 • bruke denne kunnskapen som grunnlag for det selvstendige vitenskapelige arbeidet (masteroppgaven)

 

Kompetanse

Studenten:

 • har erfaring med selvstendig analyse av aktuelle problemstillinger innenfor nordisk litteratur
 • kan initiere og gjennomføre faglige prosjekt i nordisk litteratur
 • presentere og drøfte en litteraturvitenskapelig problemstilling muntlig og skriftlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Eksamensspråket er norsk. Målform: den som ikke blir benyttet i mastergradsoppgaven.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger i kombinasjon med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Antall undervisningstimer er ca. 26.

Høsten 2020 er emnet samlingsbasert.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Et skriftlig arbeidskrav på 4-5 sider som leveres og evalueres av faglærer. Tema for arbeidskravet bestemmes i samråd med faglærer.
 • En muntlig presentasjon på ca. 30 min. som baseres på det skriftlige innlegget.

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».  

Eksamen består av:

 • 1 ukes hjemmeeksamen over oppgitt tema på 12-15 sider (eksklusiv litteraturliste).  

Eksamensspråket er norsk. Målform: den som ikke blir benyttet i mastergradsoppgaven. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-3133