høst 2020
TEK-1500 Beregningsorientert programmering - 5 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Studiepoengreduksjon

IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk 5 stp
IGR1514 Grunnleggende data 5 stp
TEK-1112 Programmering med ingeniørfaglig anvendelse og statistikk 5 stp

Innhold

Beregningsorienter programmering  

IKT og Sikkerhet (1,5stp)

 • Grunnleggende begreper
 • Bevissthet og sikkerhetskultur
 • Personvern
 • Lover, reguleringer og etikk

Programmering for beregninger (2stp)

 • Grunnleggende innføring i programmeringsverktøy  
 • Hva er programmering, utvikling av programvare  
 • Script og funksjoner  
 • Valg og løkker  
 • IKT og sikkerhet 

Regneark (1,5 stp)

 • Funksjoner og formler  
 • Data, tabeller og grafer  
 • Beregninger


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten kan  

 • Gjenkjenne og gjøre rede for grunnleggende programmeringstekniske utfordringer som kan løses med programmering og datastrukturer. 
 • gjenkjenne og forklare bruken av variabler, operasjoner og funksjoner.  
 • anvende verktøy som regneark og simuleringer til å løse beregningsorienterte utfordringer.
 • Demonstrere dette gjennom praktisk anvendelse på utfordringer i obligatoriske arbeider og utfordringer. 
 • Identifisere generelle sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i systemer som anvendes til beregningsorienterte formål.
 • Gjøre rede for grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger.
 • Finne frem til gjeldende lover og regelverk for lagring og behandling av personopplysninger.
 • Avdekke typiske sårbarheter i IKT-løsninger og har kunnskap om slike sårbarheter.

 Ferdigheter:

Kandidaten kan  

 • anvende grunnleggende teknikker innen praktisk programmering. 
 • anvende regneark til statistiske og andre ingeniørmessige utfordringer. 
 • beskrive et matematisk problem i et programmeringsspråk.
 • bruke programmeringsspråk for å lage program til matematiske og tekniske anvendelser. 

Kompetanse:

 • har innsikt i grunnleggende programvareutvikling for å anvende dette til å løse enkle ingeniørmessige problemer. 
 • kan relatere programmeringskunnskap til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap. 
 • har oversikt over lover og regler som berører aktuelle IKT systemer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og instruksjoner foreligger som opptak og forventes brukt av studentene. Det vil være kollektiv gjennomgang av eksempler og kollektivt styrte øvinger i starten. Gjennomføring av øving hvor veileder/assistent er tilgjengelig.

Eksamen

Arbeidskrav

Et antall obligatoriske oppgaver, se LMS for detaljer. Alle må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Mappevurdering (vurderingsgrunnlag): Bokstavkarakter A-F, F er stryk.

Mappens innhold vektes ulikt i sitt bidrag til sluttkarakter i emnet. Se LMS for detaljer. Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Dersom deler av vurderingsgrunnlaget mangler gir dette karakteren F. Kontinuasjon i emnet gjennomføres ved å komplettere manglende/ikke godkjente arbeider i mappen med nye. Kontinuasjonsperioden er 202nW5D1/3


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Tromsø | Bodø | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-1500