høst 2020
TYS-0100 Innføringskurs i tysk - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Det anbefales at studenter som skal ta emner på 1000-nivå det påfølgende semesteret har TYS-0100 eller tilsvarende som forkunnskaper. Dette gjelder særlig dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Emnet krever ingen forkunnskaper i tysk, men det anbefales at studenten har B- eller C-språk i tysk fra videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Innhold

Kurset formidler basiskunnskaper i tysk språk. Undervisningen bygger opp studentenes skriftlige og muntlige språkferdigheter ved hjelp av arbeid med skriftlige og muntlige tyskspråklige tekster. Hovedvekten vil bli lagt på å ta språket i bruk som kommunikasjonsmiddel, og det fokuseres derfor mest på innlæring av ordforråd.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studentene skal ha tilegnet seg et ordforråd tilsvarende trinn A2/B1 i den Europeiske referanserammen GER.
 • Studentene skal være fortrolige med de viktigste grammatiske grunnbegrepene.
 • Studentene skal ha tilegnet seg basiskunnskaper i den tyske grammatikken.

  Ferdigheter:

 • Studentene skal kunne bruke tysk skriftlig og muntlig i enkle kommunikasjonssituasjoner tilsvarende trinn A2/B1 i GER. Kompetanse:
 • Studentene skal nå kompetansemålene beskrevet for trinn A2/B1 i GER.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og tysk

Undervisning

Seminar og gruppearbeid. Antall undervisningstimer: ca. 70.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav: Det forventes at studentene arbeider kontinuerlig med de arbeidsoppgavene som anbefales i undervisningen.

Eksamen er todelt:

 • en 4-timers skoleeksamen som teller 50%.
 • en muntlig eksamen på ca. 10-15 minutter som teller ca. 50 %. Eksamen formes som en samtale over et tema som ble tatt opp i pensumlitteraturen

Eksamen vurderes ved bokstavkarakter (A-F), hvor F er "ikke bestått". Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-0100
 • Undersider