høst 2020
HEL-3002 Funksjonsvurderinger og tiltak - 25 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp og har studierett på Mastergradsprogram i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3001 Undersøkelse og funksjonsvurdering, HEL-3100 Vitenskapsteoretiske og etiske perspektiv på kropp, sykdom og funksjon

Innhold

Emnet omhandler spesialisert fysioterapeutisk handlingskompetanse innen behandling og aktivisering av pasient- og brukergrupper med psykiske og psykosomatiske problemer. Gjennomgående veksler emnet mellom teoretiske og praktiske kunnskapsformer, og rommer både formidling av og øving i faglige metoder, kontrastering mellom disse og kritisk refleksjon ved hjelp av studiets teoretiske perspektiver. Hva som er adekvat behandling og realistiske målsettinger for behandling tematiseres innenfor et overordnet mål om at tiltak skal bidra til å utvide den enkeltes handlingsrom og livsutfoldelse.  Mening, mestring og "hjelp til selvhjelp" er sentrale stikkord for drøfting av hvordan ulike fysioterapeutiske tiltak og virkemidler griper inn i samspillet mellom pasient og terapeut og legger føringer for pasientens muligheter til å bli forstått og anerkjent og stimulert til aktivitet og refleksjoner over egne vaner og væremåter.

Emnet omhandler også hvordan enkeltmøter i fysioterapi preges av større sammenhenger, og tematiserer hvordan rammer og samarbeid legger føringer på problemforståelse, valg av faglige tilnærmingsmåter og terapeutiske forløp. Emnet gir en innføring i sentrale tradisjoner i psykiatri og psykologi. Forskjeller og likhetstrekk mellom kroppsorienterte terapiformer i psykologi og psykiatri og fysioterapi belyses. Generelt legges vekt på å drøfte stoffet med tanke på hva slags konsekvenser ulike tenkemåter og kunnskapstradisjoner har for forståelse av, og praksis i fysioterapi.  Emnet inneholder også opplæring i trygdefaglige emner.

Sentrale tema for grupperettet arbeid er gruppedynamikk og gruppeprosesser relatert til sammensetning av grupper og som funksjon av aktivitetsformer, instruksjon, veiledning og ledelse av ulike former for bevegelsesgrupper. Samtalens innhold, form og plass i gruppeaktiviteter vil bli belyst. Studentene deltar i bevegelsesgruppe på samlinger. Bevegelsesaktivitetene velges med tanke på at studentene skal bli kjent med aktuelle tradisjoner i fagfeltet, samtidig som studentene utvider eget repertoar av faglige virkemidler.


Hva lærer du

Læringsmål innledes med generelle mål; så følger læringsmål relatert til individuell fysioterapi og tilføyelser for gruppebasert virksomhet. -    Etter avsluttet emne skal studenten kunne -    etablere, vedlikeholde og avvikle behandlingsallianser -    åpne for å stimulere andres deltakelse -    aktivt trekke inn den enkeltes opplevelses- og meningsverden i behandling og aktiviteter -    fremme pasienters/brukeres bevegelsesinitiativ og hjelpe fram kontakt med og forankring i egen kropp, og refleksjon over egne reaksjons- og væremåter -    vise respekt for og anerkjennelse av andres kroppslige måter å fremtre på -    anvende en viss bredde av aktiviteter og virkemidler på en kompetent og kreativ måte - individuelt og i gruppesammenheng -    redegjøre for og drøfte sentrale begrep i psykomotorisk fysioterapi -    koordinere aktive og passive metoder, og kroppslige og verbale virkemidler i behandling tilpasset den enkeltes tilstand og situasjon slik at det bygges opp under hans/hennes mestringsevne og ressurser -    fange opp og vurdere reaksjoner og virkninger av behandling/tiltak og prosesser over tid og foreta nødvendige tilpasninger og endringer, evt. i samarbeid med kollegaer eller andre fagfolk -    formidle sine observasjoner og refleksjoner, vurderinger og valg til pasienter underveis, samtale om hva som skjer og drøfte videre opplegg -    redegjøre for og drøfte innhold og forløp av en behandlingsprosess med kolleger og samarbeidspartnere i den hensikt å samarbeide mot et felles mål og koordinere innsatsen fra forskjellige faggrupper og instanser -    vurdere kritisk eget bidrag til pasienters utvikling og til virkninger og konsekvenser av fysioterapeutisk (be-)handling i ulike perspektiv -    drøfte muligheter og begrensninger ved bruk av kroppslige innfallsvinkler og fysioterapeutiske metoder innen psykisk helsearbeid og hvordan fysioterapi kan utfylle andre faglige tilnærmingsmåter -    redegjøre for hovedtrekk innenfor sentrale fagtradisjoner i tilgrensende fagområder/psykologi og psykiatri med hensyn til teori og terapi -    utarbeide individuell plan for pasienter med psykiske og psykosomatiske lidelser -    inngå i teamarbeid og fremme samarbeid om felles utfordringer -    utvikle egen praksis gjennom systematisk og kritisk bearbeiding av kliniske erfaringer

Spesielle læringsmål for individuell behandling er at studenten etter endt utdanning skal kunne -    påvirke lokale og spesielle kroppslige forhold og funksjoner (skader og organisk sykdom) innenfor en helhetlig behandling -    anvende spenningsregulerende metoder på en nyansert måte der kontakt- og kontrollaspektet eller en dypere avspenning tilstrebes -    anvende massasje og ulike former for direkte og indirekte stimulering med ulike siktemål (kontaktskapende og samlende, kroppsavgrensende og jeg-støttende, avspennende og beroligende) -    arbeide nyansert med bevegelser og stimulere innarbeiding av funksjonelle bevegelser -    tilpasse forskjellige former for behandling utfra pasientens/brukerens reaksjoner og situasjon   -    integrere verbal og kroppslig samhandling på en nyansert og integritetsstøttende måte -    utøve omstillende og inngripende behandling via løsgjøring av muskulatur, frigjøring av respirasjon og strekkstimulering -    utøve ikke-inngripende spenningsregulerende behandling via bevegelser og fysisk aktivitet -    vurdere pasienters behov for rettighetsytelser opp mot prinsipper for tilståelse av trygde- og velferdsordninger    Spesielle læringsmål for gruppebaserte tiltak er at studenten skal kunne -    instruere, veilede og lede ulike former for bevegelsesgrupper og aktiviteter der det arbeides med dagligdagse og oppgaveorienterte bevegelser og med uvante, utforskende og ekspressive bevegelser. -    bruke erfarings- og opplevelsesorienterte samtaler knyttet til ulike former for bevegelser og aktiviteter -    ta i bruk musikk til bevegelse på ulike måter -    tilrettelegge for ulike former for aktiviteter, lek og bevegelser -    utnytte gruppers sosiale potensialer og spille på deltakernes ressurser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar, ferdighetstrening, klinisk undervisning, praksisstudier. Studiediskusjoner, emne-evaluering.

Eksamen

Arbeidskrav som må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet: Arbeidskrav som  vurderes av veileder i praksisstudiene: -    Praksis med voksne innenfor ulike diagnosegrupper knyttet til eget arbeidssted -    Logg over praksis -    Utføre og dokumentere undersøkelse, funksjonsvurderinger og behandling av minimum 3 pasienter med ulike tilstander. Arbeidskrav som vurderes av faglærer: -    Tilstedeværelse i undervisning -   Hospitering på annet tjenestenivå enn hovedpraksis i minst 1 uke. Føre logg fra perioden og levere et refleksjonsnotat etter nærmere retningslinjer -    Planlegge og lede bevegelsesgruppe -    Framlegg av gitt oppgave i seminar.

Eksamen: Klinisk eksamen med pasient avvikles i 6. semester. Eksamen går over 2 dager med pasient. 1. dag: Undersøkelse og funksjonsvurdering, skrive journal;               2. dag: Levere journal, vise behandling med pasient, muntlig høring. Det benyttes en ekstern og en intern sensor. Bokstavkarakterskala fra A til E benyttes for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Ved ikke bestått resultat på ordinær eksamen tilbys kontinuasjonseksamen.Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 25
  • Emnekode: HEL-3002