høst 2020
INF-2990 Bacheloroppgave i informatikk - 10 stp

Sist endret: 07.05.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i informatikk og kan derfor ikke tas som enkeltemne eller valgfag. Utvekslingsstudenter kan ta emnet i enkelte tilfelle.

Innhold

Bacheloroppgave for 3-årig bachelorstudium i informatikk. Ta kontakt med Institutt for informatikk angående oppgave, i god tid før oppgavestart. Prosjektet skal godkjennes av instituttet etter søknad vedlagt prosjektbeskrivelse. Vanlig oppmelding til eksamen via Studentweb.

Hva lærer du

Studenten kan anvende og kombinere sine oppnådde kunnskaper og ferdigheter på det aktuelle nivå til et selvstendig studium eller praktisk oppgave innen informatikk. Videre kan studenten kombinere informasjon fra litteratur og eventuelle resultater fra eget arbeid til å skrive en oppgave eller rapport om et gitt tema.  

Undervisnings- og eksamensspråk

Oppgaven må skrives på norsk eller engelsk.

Undervisning

Veiledning etter avtale. Oppgaver tilbys etter kapasitet og behov i høst- eller vårsemesteret. 1 semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter innlevering av bacheloroppgave til fastsatt dato. Dato settes i forbindelse med godkjenning av bacheloroppgaven. Det kan kreves muntlig presentasjon av besvarelsen.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Kontinuasjonseksamen: Kun hvis bacheloroppgaven bedømmes til "F" kan oppgaven leveres på nytt i revidert form. Frist for ny innlevering er 4 uker fra det tidspunkt eksamensresultatet ble meddelt kandidaten. Etter 2. gangs bedømmelse til "F" for bacheloroppgaven må det søkes instituttet om tildeling av ny oppgave.

Utsatt innlevering: Ved legeattest utsettes innleveringsfrist for prosjektoppgaver i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø § 21. Dersom en oppgave ikke kan innleveres innen fristens utløp, kan det søkes til det aktuelle programstyret om normalt opptil 4 ukers utsettelse når det foreligger tvingende grunn. Deltidsstudenter og fulltidsstudenter sidestilles. Programstyret kan innvilge eller avslå søknaden.

For mer informasjon, se forøvrig:

- Utfyllende bestemmelser for prosjektoppgaver og spesialpensa

- Forskrift for eksamener ved UiT


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: INF-2990