Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ALI-2150 Litteratur og filosofi - 10 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan også inngå som fordypning i bachelor i språk og litteratur - studieretning allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Forholdet mellom litteratur og filosofi er selv et filosofisk og litteraturteoretisk spørsmål. Vi vil diskutere og problematisere forholdet mellom litteratur og filosofi med utgangspunkt i filosofiske og litterære tekster som strekker seg fra antikken til moderne tid. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i og problematisere etablerte forventninger til hva henholdsvis litteratur og filosofi er.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • innsikt i emnets hístorie; oversikt over de viktigste  posisjonene i den mer enn to tusen år gamle disputten om forholdet  mellom litteratur og filosofi
  • oversikt over det sjangermessige mangfoldet som hhv den litterære og den filosofiske tradisjonen betjener seg av.
  • innsikt i de ulike problemstillingene som forholdet mellom litteratur og filosofi reiser: Kvalifiserer litterære tekster som tenkning? Er den tradisjonelle konflikten mellom litteratur og filosofi grunnet i ulike oppfatninger av hva tenkning er eller kan være? Finnes det et særskilt litterært språk som også filosofien kan betjene seg av?
  • innsikt  i muligheten for å lese litterære tekster som filosofi.
  • innsikt i muligheten for å lese  filosofiske tekster som litteratur.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • reflektere over forholdet mellom litteratur og filosofi, og dermed å reflektere over hva tenkning og refleksjon dypest sett er
  • lese både litterære og filosofiske tekster med større utbytte og presisjon
  • sammenlikne litterære og filosofiske tekster, med henblikk på å identifisere ulikheter i hvordan ulike sjangrer og fremstillingsformer  (stil, komposisjon, etc) bidrar til tekstens refleksjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisninga blir gitt i form av forelesninger der studentene forventes å bidra underveis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • En mindre oppgave (2-3 sider) over oppgitt emne leveres til fastsatt dato i løpet av semesteret.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent av faglærer senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

  • En ukes hjemmeeksamen. Oppgavebesvarelsen skal være på 8-10 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Emnet vurderes med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. februar for emner undervist i høstsemesteret/15. september for emner undervist i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 20.04.2020 innlevering 27.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ALITTMFT Allmenn litteraturvitenskap mellomfagstillegg 10 stp


Kontakt
Ansatte--Rolf-Gaasland

Rolf Gaasland


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777644588 rolf.gaasland@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no