Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ARK-3002 Jeger-samlere: arkeologiske perspektiver - 10 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgemne for studenter på masterprogrammet i arkeologi. Emnet passer også som støtteemne i sosialantropologi og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad i arkeologi.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet tar for seg sentrale tema i studier om jeger-samlere innen arkeologifaget. Blant annet jeger-samlere som økonomiske aktører, landskapsforståelse, sosial kompleksitet, fangstbasert tamdyrhold, og bruk av jeger-samlere som analoger i arkeologisk tolkning.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene har følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

  • ha innsikt i forskjellige teoretiske perspektiver brukt i arkeologiske studier av jeger-samlere
  • ha innsikt i den kryss-kulturelle variasjonen som finnes blant jeger-samlere
  • ha innsikt i flere konkrete problemstillinger som står sentralt i arkeologiske studier av jeger-samlere, inkludert økonomi, landskapsbruk og sosiale forhold
  • ha forståelse av hvordan kunnskap om jeger-samlere kan brukes i arkeologisk fortolkning og formidling

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne anvende relevante begreper og teoretiske perspektiver for en kritisk drøfting av problemstillinger i jeger-samler arkeologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Enkelte seminarer kan gis på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av totalt 20 timer, vanligvis 1 dobbelttime per uke. Innledningsvis gis det en forelesning som gir et overblikk over forskningshistorien. Ut over det vil undervisningen bestå av seminarer, der studentene forbereder og legger frem litteratur til diskusjon hver uke. Faglæreren vil bidra med innspill til litteraturvalg og overordnet diskusjon.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på minst 70 % av seminarundervisningen.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på 10 - 12 sider (3500 - 4200 ord) over selvvalgt tema.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur har falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 11.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
BHpic-newAug2012V2.jpg

Hood, Bryan


Professor i arkeologi
Telefon: +4777645612 bryan.hood@uit.no

1480565_10152155502245831_717184185_n.jpg

Inga Bårdsen Tøllefsen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646976 inga.bardsen.tollefsen@uit.no