Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Dette emnet omhandler statistikk og samfunnsvitenskapelig metode for økonomer.

Statistikkdelen skal gi studentene et relevant grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk, der analytisk innsikt vektlegges. Sentralt i innholdet er teoretisk forståelse og forutsetninger for de viktigste sannsynlighetsfordelingene, estimering og hypotesetesting. Statistikkdelen legger vekt på oppgaveregning og skal danne et godt teoretisk fundament for metodedelen.

Metodedelen starter med en bred innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Studentene får deretter en praktisk innføring i analyse av empiriske data ved bruk av egnet dataverktøy. Studentene skal gis gode forutsetninger for å gjennomføre eget forsvarlig vitenskapelig empirisk arbeid.

Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper:

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • ha kunnskap om grunnleggende kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder
 • ha forståelse for at problemstilling legger føring på valg av metodisk tilnærming
 • ha kunnskap om kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og databehandling
 • ha kunnskap om ulike måter å tilnærme seg kvalitative data

Ferdigheter:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • behersker både kvalitative og kvantitative datainnsamlinger innen det økonomisk-administrative fagområdet
 • behersker relevant dataverktøy til å utføre analyse av et datamateriale
 • behersker grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data
 • kan grunnleggende sannsynlighetsregning
 • kan gjennomføre sentrale parametriske og ikke-parametriske hypotesetester
 • kan gjennomføre analyse av lineære sammenhenger
 • kan presentere funn fra analyse av empiriske data på en vitenskapelig måte

Kompetanse:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • være i stand til å utforme problemstillinger som lar seg løse ved hjelp av vitenskapelige metoder
 • kunne anvende sine metodekunnskap til å gi svar på problemstillinger innenfor det økonomisk-administrative området, på en vitenskapelig måte
 • være i stand til å vurdere kvaliteten på en vitenskapelig studie
 • beherske et eller flere dataverktøy for analyse av kvantitative data

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på webbaserte ressurser, som filmer, presentasjoner og oppgaver. Det vil ikke være noe obligatorisk oppmøte gjennom semestret. Studentene vil bli fulgt opp faglig gjennom Canvas og sosiale medier, med fokus på interaksjon.

Eksamen

Arbeidskrav

Kurset har to individuelle arbeidskrav. Disse må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Arbeidskrav 1 består i å løse tester etter hver modul i emnet. Disse testene må være bestått for å komme videre til den påfølgende modulen. Vurderes som godkjent eller ikke godkjent.

Arbeidskrav 2 er en større sammensatt oppgave, som i struktur er lik eksamen. Dette arbeidskravet vil bli gjennomført i samme digitale verktøy som eksamen. Vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav i BED-2011 kvalifiserer til eksamen i BED-2011NETT. Studenten har selv ansvar for å informere faglærer om dette i god tid før eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en fire timers skriftlig individuell skoleeksamen. Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Studenter som får F i emnet kan ta eksamen i emnet BED-2011 som gis på høsten.

 

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 30.04.2020 innlevering 30.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp