Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-2036 Praktisk bedriftsutvikling - 10 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

.

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i ervervet kompetanse fra gjennomførte emner i bachelorprogrammet og fokuserer på praktisk bedriftsutvikling mhp.:

1. planlegging av endringer.

2. gjennomføring av endringer ¿ implementering, evaluering og oppfølging med vekt på oppnådde resultater.

Anbefalte forkunnskaper

BED-1004 Markedsføring, BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse, BED-2003 Foretaksstrategi, BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Hvordan planlegge endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling
  • Hvordan gjennomføre endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling

 

Ferdigheter:

  • Sette sammen team til planlegging av endringsprosesser
  • Lage program for gjennomføring og oppfølging av endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling

 

Kompetanse:

  • Forberede kandidaten på å bekle rollen som leder i næringslivet
  • Bidra til økt lønnsomhet gjennom praktiske ferdigheter innen praktisk bedriftsutvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

To innleveringer med presentasjoner. Hver innlevering med presentasjon teller 50 %. Karakterskala A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres av campus Tromsø.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2036F Praktisk bedriftsutvikling 10 stp