Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-2046 Anvendt metode - 10 stp

Sist endret: 30.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet tar for seg grunnprinsippene innen forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemer. Studentene vil få en generell oversikt over sentrale kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. I løpet av kurset vil studentene få øvelse i å gjennomføre en forskningsprosess hvor kvalitative og kvantitative metoder benyttes for innsamling, analyse og rapportering av data. Emnet vil gjøre studentene i stand til å gjennomføre enkle undersøkelser og skrive prosjektoppgaver under veiledning.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om ulike forskningsdesign og metodevalg knyttet til økonomisk-administrative problem.
 • Kandidaten har grunnleggende forståelse av forskningsprosess og metodevalg.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om sentrale kvalitative og kvantitative metoder.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor anvendt metode.
 • Kandidaten har kunnskap om historie, tradisjoner, egenart og anvendt metode sin plass i bedriftsøkonomiske fag.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjennomføre enkle vitenskapelige undersøkelser og treffe begrunnede valg av forskningsmetode.
 • Kandidaten kan identifisere og diskutere metodevalg og design i anvendt forskning.
 • Kandidaten kan reflektere over egen forskningsmessige utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til metodelitteratur og framstille på en måte som viser at kandidaten behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innenfor anvendt metode.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger innenfor anvendt metode.
 • Kandidaten kan spesifisere forskningsprosessen og begrunne valg av metode og forskningsdesign.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske beregninger og empiriske analyser basert på data de møter i videregående studier og i sin yrkeskarriere.
 • Kandidaten kan rapportere og formidle enkle forskningsarbeider både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor bedriftsøkonomi og administrasjon om anvendte forskningsmetoder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kan bidra til nytekning og innovasjonsprosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Eksamen

Semesteroppgave (40%) og en fire timers skriftlig eksamen (60%).

Arbeidskrav

To obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø.  Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 12.05.2020
Semesteroppgave innlevering 04.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp